Top Top

AKTUALNOŚCI 


SPRAWOZDANIE GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje prace dotyczące wszystkich mieszkańców. Od jego pracy zależy wygląd ulic, jakość dostarczanej wody, bezawaryjny odbiór ścieków. To jakby druga strona medalu procesu inwestycji.
Jaki jest stan obecny zakładu? Jaki powinien być kierunek jego rozwoju?

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie powołany został uchwałą Rady Gminy
w 1994 r. Prowadzi działalność w następującym zakresie:
- zaopatrywania w wodę
- odbierania i oczyszczania ścieków
- eksploatacji składowiska odpadów
- bieżącego utrzymania dróg
- pielęgnacji zieleni i drzew
- nadzorowania konserwacji oświetlenia ulicznego
- rozliczeń odbiorców wody w liczbie ponad 2400 oraz dostawców ścieków około 950.
W ramach swoich obowiązków ponosi koszty eksploatacyjne następujących urządzeń:
1. czterech stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowościach:
- Granice - zaopatrująca w wodę Teresin, Granice, Paprotnię i Teresin-Gaj. Łączna długość sieci wodociągowej ww miejscowości wynosi 56,5 km.
- Piasecznica - zaopatrująca w wodę Piasecznicę, Dębówkę, Kawęczyn,
Topołową, Paprotnię i Budki Piaseckie. Łączna długość sieci wodociągowej - 49 km.
- Skrzelew - zaopatrująca w wodę miejscowości: Szymanów, Skrzelew, Maurycew, Pawłówek, Elżbietów, Strugi, Skotniki. Długość sieci - 26 km.
- Seroki - zaopatrująca w wodę Seroki Wieś, Seroki Parcela, Granice Wieś. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 8,4 km.
2. oczyszczalni ścieków w Granicach wraz z siedmioma przepompowniami ścieków, kolektorem tłocznym od przepompowni do oczyszczalni o długości 0,5 km oraz siecią kanalizacyjną o łącznej długości 25,9 km.
3. składowiska odpadów w Topołowej
Wyposażenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią: samochód ŻUK, ciągnik rolniczy, przyczepa z ładowaczem, beczka asenizacyjna, podkaszarki spalinowe - 2 szt., podkrzesywarka, piła spalinowa, łopaty, siekiery, grabie itp.

ZAOPATRYWANIE W WODĘ
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Dwie stacje, tj. w Skrzelewiu - eksploatowana od 30 lat, oraz w Piasecznicy - eksploatowana od 20 lat, ulegają częstym awariom, co powoduje nieprzewidywalne zwiększenie kosztów
i dodatkowych prac.
W roku 2002 przejęliśmy nowowybudowany SUW Seroki. Systematycznie podłączane są nowe przyłącza w Teresinie, Granicach, Paprotni, co zwiększa zakres prac zakładu.
Teren gminy należy do obszarów deficytowych w wody podziemne, co ujawnia się zjawiskiem wysychania studni w okresie letnim w wielu miejscowościach. Kłopoty mogą również pojawiać się w dostarczaniu wody przez poszczególne SUW. Dlatego koniecznością staje się oszczędny pobór wody (jest to tendencja ogólnoświatowa). Bezpieczeństwo ciągłości dostarczania wody podniesie spięcie całej gminnej sieci wodociągowej i wszystkich SUW w jeden system, w którym okresowo - np. w razie awarii - odbiorcy wody mogliby być obsługiwani przez SUW sąsiedni. Już w tym roku (listopad), dzięki wybudowaniu wodociągu we wsiach Mikołajew i Witoldów nastąpi połączenie sieci zaopatrywanych w wodę przez SUW Skrzelew i Piasecznica.
Od 01.01.2002 roku rozporządzeniem ministra środowiska zostaliśmy zobowiązani do naliczania i odprowadzania opłaty środowiskowej za pobór wód podziemnych oraz zrzut ścieków. Łącznie opłata środowiskowa w roku 2002 wyniosła 144.260,14 zł, z czego zakład przekazał do Urzędu Marszałkowskiego 73.212,83 zł. Pozostała kwota, tj. 71.047,31 została umorzona decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego. W uzasadnieniu decyzji podano, iż "pomocy udzielono tytułem pomocy horyzontalnej celem wspierania utrzymania poziomu zatrudnienia. W szczególności wzięto pod uwagę, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie jest podmiotem gospodarczym działającym lokalnie, tworzącym miejsca pracy we własnym regionie".
Przewidywany wzrost kosztów oczyszczalni ścieków na rok 2003 wynosi 80 - 90 tysięcy zł, co spowodowane jest dodatkowym kosztem dotyczącym odbioru i utylizacji osadu ściekowego (produktu ubocznego z procesu oczyszczania ścieków).
W roku 2002 osady z oczyszczalni ścieków wywożone były do nowowybudowanej oczyszczalni Bakomy S.A w Elżbietowie, gdzie używane były do jej technologicznego rozruchu. W roku bieżącym takiej możliwości już nie ma.
Obecnie obowiązująca stawka za odbiór ścieków - 1,40 zł/m3 pokrywa koszty bieżącej eksploatacji oczyszczalni oraz systemu kanalizacji w około 50% (bez kosztów amortyzacji).
W okolicznych gminach posiadających oczyszczalnie ścieków realne ceny (pokrywające koszty eksploatacji) zrzucanych ścieków wynoszą za 1 m3 od 2,50 do 3,30 zł netto + 7% VAT.

SKŁADOWISKO ODPADÓW
Średnia miesięczna ilość odpadów deponowanych na składowisku wynosi ok. 12 ton na dobę.
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony wysypiska. Koszt roczny wynosi 30.000 zł.
Na gminne składowisko odpadów w Topołowej dostarczają śmieci 2 firmy, odbierające odpady od mieszkańców z terenu całej gminy: Rethman i Aminex, indywidualnie dowozi 401 mieszkańców oraz 50 firm z terenu gminy Teresin.
Zakład zajmuje się również uprzątaniem dzikich wysypisk znajdujących się w lasach, przydrożnych rowach oraz zbieraniem śmieci pozostawionych przy pojemnikach przeznaczonych na odpady segregowane. Od początku roku 2003 nasi pracownicy zebrali około 64 tony (!!!) takich śmieci.
Od stycznia 2003 roku rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów zostaliśmy zobowiązani do cokwartalnego wykonywania analiz wód podziemnych i odciekowych na gminnym składowisku odpadów komunalnych. Jesteśmy zobowiązani do wykonania analizy 4 próbek kwartalnie, których jednorazowy koszt w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku wyniósł w I kwartale 5.600 zł. Wydatki na powyższy cel nie były zarezerwowane w budżecie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2003. Prowadzenie wymaganego monitoringu składowiska w roku 2003 spowoduje wzrost kosztów utrzymania o około 10%.
INNE
GZGK ponosi również koszty drobnych napraw oraz zimowego utrzymania dróg. Pracownicy zakładu przy pomocy łopat i pożyczonej nieodpłatnie przyczepy odśnieżają i posypują piaskiem chodniki i ulice.
Zakład wykonuje także prace porządkowe na terenie gminy, takie jak: koszenie zieleńców, czyszczenie pasów przydrożnych dróg gminnych, wycinanie krzewów i zarośli, przycinanie gałęzi oraz inne prace zlecane przez Urząd Gminy.
Ponosimy również całkowite koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez nasz zakład, Społeczne Przedszkole i Gminną Bibliotekę. Koszty te za rok 2002 wyniosły 27.000 zł.

PODSUMOWANIE
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie działa od 9 lat.
W okresie swojej działalności sukcesywnie przejmował liczne zadania. Na prośbę nowopowstających gminnych zakładów komunalnych służyliśmy radą
i pomocą w zakresie organizacji, funkcjonowania i przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia.
Największe problemy związane są z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, (wynikającymi m.in. z wdrażania prawa unijnego) nakładającymi na podmioty eksploatujące kolejne obowiązki (np. monitoringi) zwiększające koszty oraz wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska. Gospodarne eksploatowanie powierzonych urządzeń systemu wodno-kanalizacyjnego wymaga systematycznego ich konserwowania, by zapobiec dekapitalizacji. Z kolei racjonalne zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów oznacza konieczność wprowadzenia programu selektywnej zbiórki odpadów - już w miejscu ich powstawania, tj. w gospodarstwach domowych. Takiego programu nie uda się wprowadzić bez współpracy mieszkańców. Jednak bez zmiany sposobu zbiórki odpadów obecne wysypisko i każde kolejne zapełniać będziemy w zastraszającym tempie. Zwiększanie ilości dostarczanych na wysypisko odpadów rodzić będzie obowiązek kolejnych wysokich opłat środowiskowych itp., czyli wzrost kosztów wywożenia śmieci przez każdego z mieszkańców.
GZGK powinien wykonywać więcej zadań na rzecz Gminy, nie będzie to możliwe bez doposażenia w potrzebny sprzęt. Doświadczenie innych gmin dowodzi, że eksploatacja infrastruktury komunalnej przez gminne zakłady jest formą najtańszą.

Jacek Kalinowski
zastępca dyrektora GZGK
Dodano: 7 sierpnia 2003 rok