Aktywni mieszkańcy, silne organizacje – szansą lepszej przyszłości na Ziemi Chełmońskiego

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego  na realizację projektu:  𝑨𝒌𝒕𝒚𝒘𝒏𝒊 𝒎𝒊𝒆𝒔𝒛𝒌𝒂ń𝒄𝒚, 𝒔𝒊𝒍𝒏𝒆 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒋𝒆 – 𝒔𝒛𝒂𝒏𝒔ą 𝒍𝒆𝒑𝒔𝒛𝒆𝒋 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒔𝒛ł𝒐ś𝒄𝒊 𝒏𝒂 𝒁𝒊𝒆𝒎𝒊 𝑪𝒉𝒆ł𝒎𝒐ń𝒔𝒌𝒊𝒆𝒈𝒐, który będziemy realizować do końca bieżącego roku.

 

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych, osób fizycznych zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej na obszarze Ziemi Chełmońskiego.

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału i aktywności min. 20 organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz utworzenie przestrzeni do działalności obywatelskiej i społecznej mieszkańców z obszaru objętego zadaniem do końca grudnia 2024 r. poprzez działania edukacyjne i doradcze.

W ramach działań projektowych zaplanowane zostały działania takie jak:

50 h specjalistycznego doradztwa w zakresie :

  • księgowości i finansów,
  • zagadnień prawnych (w tym m.in. wprowadzenia zmian w KRS, rejestracja organizacji, OPP, przygotowania uchwał, umów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem organizacji),
  • zarządzania organizacją i projektami (w tym m.in. planowanie źródeł finansowania działań statutowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie) ,

 Organizacja warsztatów i spotkań tematycznych w tym:

  • 3 WARSZATATY których  tematyka  dotyczyć będzie  np. przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektów,  zakres związany z rozwojem osobistym liderek i liderów, który służyć będzie podniesieniu i wzmocnieniu ich kompetencji, wyposażenia w narzędzia służące do budowania i wzmacniania zespołu, wprowadzania zmiany czy budowania wizji organizacji  czy też  warsztat związany z angażowaniem młodych osób do działań w organizacjach pozarządowych, sposobów ich motywowania, przepisów związanych z organizacją wolontariatu etc. , który zostanie skierowany do przedstawicieli organizacji, w tym także młodych osób z obszaru objętego działaniem (np. młodzieżowych drużyn pożarniczych). Spotkanie warsztatowe zostanie zakończone kursem pierwszej pomocy przeprowadzonym przez uprawnioną osobę w ramach wolontariatu.
  • 4 OTWARTE SPORKANIA TEMATYCZNE – tematy będą dotyczyły najbardziej priorytetowych kwestii dla trzeciego sektora (np. zasad rejestracji i prowadzenia działalności przez KGW, źródeł finansowania działań organizacji, zasad prowadzenia działalności odpłatnej, diagnozowania potrzeb mieszkańców, prowadzenia księgowości w organizacji. Spotkania tematyczne, zakres oraz forma zajęć będą dobrane adekwatnie do pojawiających się potrzeb i problemów.

Regulamin uczestnictwa w projekcie, karty zgłoszeń i ogólny plakat  projektowy dostępny jest na stronie LGD https://ziemiachelmonskiego.pl/pl/aktywni-mieszkancy-silne-organizacje-szansa-lepszej-przyszlosci-na-ziemi-chelmonskiego/ 

W razie dodatkowych pytań prosimy o  kontakt  e-mailowy: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl,  

lub telefonicznie do biura:  46 858 91 51.

Wielkość czcionki
Kontrast