Informacje

XXXV DNI KUKURYDZY

6 października 2023

XXXV DNI KUKURYDZY – SKRZELEW 08 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 

Harmonogram:

9:00 – rozpoczynamy imprezę dla zwiedzających

10:00 – kosimy poletka doświadczalne z kukurydzą na ziarno, podajemy plon i wilgotność

11:30 – występ zespołu ludowego

12:00 – oficjalne rozpoczęcie i część wykładowa

13:30 – występ zespołu ludowego

17:00 – zakończenie imprezy

 

W programie:

 • zbiory z poletek doświadczalnych kukurydzy na ziarno, kombajnem z monitoringiem plonu i wilgotności, które będziemy bezpośrednio komentować i przekazywać wyniki,
 • oglądanie kolekcji łącznie z 90 poletkami demonstracyjnymi kukurydzy na ziarno,
 • wystawa maszyn rolniczych i pokazy użytkowania maszyn,
 • spotkania z przedstawicielami firm nasiennych, nawozowych, środków ochrony roślin,
 • wykłady i rozmowy z przedstawicielami świata nauki,
 • występ zespołu ludowego
 • wystawa starych traktorów i maszyn rolniczych,
 • kiermasz roślin i bylin ozdobnych,
 • miody, ciasta i produkty tradycyjne,
 • atrakcje dla dzieci.

 

Wykłady:

 • Jak zmiany klimatu wpływają na warunki uprawy kukurydzy w Polsce?

dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy)

 • Poprawne nawożenie kukurydzy w warunkach stresowych – susza

prof. dr hab. Wiesław Szulc (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Ekologii)

 • Konsekwencje braku ochrony kukurydzy przed szkodnikami

dr Piotr Ochodzki (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Radzików)

 • Czy jesteśmy w stanie ograniczyć skutki suszy dla upraw kukurydzy? – BEST-a kukurydza oficjalna prezentacja produktu w Polsce Olivier Goulay (VP International Development Elicit Plant)
 • Aktualna sytuacja na rynku zbóż

Tadeusz Szymańczak (Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych)

 • Dlaczego warto studiować w SGGW?

dr hab. Arkadiusz Artyszak prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Ekologii)

OGŁOSZONO WYNIKI RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA TERENÓW POPEGEEROWSKICH.

6 października 2023

OGŁOSZONO WYNIKI RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA TERENÓW POPEGEEROWSKICH. GMINA TERESIN Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do gmin i powiatów trafi łącznie 4,5 mld zł na realizację ponad 2000 inwestycji. Wśród nich znalazła się budowa oczyszczalni ścieków na naszym terenie.

 

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Satrategicznych otrzymaliśmy pieniądze na inwestycję pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn”. Dotacja wyniesie 1 960 000,00 zł.

Dotychczas rozstrzygnięto V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na ten cel rząd przeznaczył 63,4 mld zł. W I i II edycji wsparcie było adresowane do wszystkich samorządów w Polsce. III edycja była skierowana do obszarów popegeerowskich, IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych, a V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

 

źródło: www.gov.pl

 

WRZEŚNIOWY NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

6 października 2023

Najnowszy numer bezpłatnego, teresińskiego miesięcznika samorządowego „Prosto z Gminy”, trafił już do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw gminy Teresin.

W tym wydaniu można przeczytać m.in. o:

 • pracach Rady Gminy Teresin,
 • Dożynkach Gminy Teresin ‘2023,
 • realizacji kolejnych gminnych inwestycji,
 • budowie tunelu w Teresinie,
 • inauguracji roku szkolnego 2023/2024,
 • dofinansowaniach zewnętrznych na rozwój Gminy,
 • numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Miesięcznik prezentuje także informacje o sukcesach sportowych zawodników wszystkich sekcji LKS Mazowsze Teresin.

Zapraszamy do lektury!

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP NOWOŚCI CZYTELNICZYCH

Logo Biblioteka Teresin 18 września 2023

17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

 

Miło mi poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie po raz kolejny otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7500 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

kopciuch stop precz stary piec 17 września 2023

Wójt Gminy Teresin ogłasza, że mieszkańcy od dnia 17.09.2023  roku do dnia 30.10.2023 roku (włącznie) mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Teresin, celem wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii służących zmniejszeniu emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dotacja może być udzielona tylko raz  i nie jest przyznawana na wydatki związane z wymianą źródła ciepła mającym miejsce przed zawarciem umowy  dotacyjnej z Gminą Teresin.

Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej  należy złożyć w Urzędzie Gminy Teresin ul. Zielona 20, 96-515 Teresin (Biuro Obsługi Mieszkańców) osobiście lub za pomocą  operatora pocztowego  (za dotrzymanie terminy złożenia wniosku będzie uważana data wpływu dostarczenia wniosku do urzędu przez operatora) .

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń (decyduje data wpływu do Urzędu), do wysokości środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Gminy Teresin.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

Wnioski złożone przedwcześnie lub po upływie wskazanego wyżej terminu – nie będą rozpatrywane.

Wnioski rozpatruje się do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w danym roku a wnioski, których realizacja będzie niemożliwa z uwagi na wyczerpanie środków finansowych, przy braku możliwości udzielenia dotacji, pozostają w aktach Urzędu Gminy bez rozpatrzenia. Wnioski niezrealizowane w danym roku,  wygasają z dniem 31 grudnia 2023 roku i nie będą stanowić podstawy udzielenia dotacji celowej w roku następnym.

Dotacją objęty jest zakup następujących urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych:

 1. kocioł na biomasę, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), spełniające wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;
 2. kocioł gazowy;
 3. kocioł olejowy;
 4. kocioł elektryczny;
 5. pompę ciepła, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.).

Jako budynek mieszkalny rozumie się budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, z zastrzeżeniem  art. 3 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  „Budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.” .

Dotacją wynosi 90% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

 1. 9 000,00 zł dla kotła na biomasę o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), spełniające wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła elektrycznego (pkt. 1-4)
 2. 18 000,00 zł dla pompy ciepła, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.)
  (pkt. 5).

Dotacja będzie udzielana  na zakup urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych),  które będą posiadać atesty dopuszczające do powszechnego użytku z gwarancją producenta
min. 24 miesiące.

Dotacji nie podlegają w szczególności koszty zakupu i montażu systemów grzewczych do nowobudowanych obiektów (jedynie budynków istniejących) oraz kosztów uzbrojenia terenu i przyłączy instalacyjnych poza granicami działki, na której realizowane jest dofinansowywane zadanie.

 Jako budynek istniejący rozumie się budynek oddany do użytkowania, zaś budynek nowo budowany to dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, ale nie został oddany do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dotację.

Podstawą rozliczenia dotacji będzie złożony przez wnioskodawcę, w terminie określonym w umowie o dotację, wniosek o wypłatę dotacji wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku i umowie o dotację.

Zasady udzielenia ww. dotacji określone zostały w uchwale nr LXXV/554/2023   Rady Gminy w Teresin z dnia 25 sierpnia 2023 r w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku  poz. 9594).

 

Załączniki:

 1. Uchwała nr LXXIII/554/2023 Rady Gminy w Teresin z dnia 25 sierpnia  2023 r w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku  9594) –  link do uchwały

 

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej –

ZAL. 2 WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i ubiega się o dotację stanowiącą pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informację określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)

Gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa do wniosku należy dołączyć:

 1. uchwałę wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację przedsięwzięcia,
 2. uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty,
 3. w sytuacji ustanowienia zarządu wspólnoty, umowę o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.

 

 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU KOTŁA NIESPEŁNIAJĄCEGO NORMY PN-EN 303-5:2012

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY TERESIN

ZAŁ. 4 WNIOSEK O WYPŁATĘ

 1. PROJEKT UMOWY NA DOTACJĘ

ZAŁ. 5 PROJEKT UMOWY 2023

 

 

 

 

VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DZIECI W NIEPOKALANOWIE POD OPIEKUŃCZYMI SKRZYDŁAMI MARYI I ŚW. JANA PAWŁA II

15 września 2023

Już po raz siódmy w Niepokalanowie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci. Tegoroczne wydarzenie, zorganizowano 9 września 2023 roku, a towarzyszyło mu hasło: „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.

 

Do grodu Niepokalanej przybyły setki najmłodszych wyznawców Maryi z całej Polski. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzać Niepokalanów, wspólnie się pomodlić i zintegrować. Nie zabrakło różnorodnych gier i konkursów.

Tradycyjnie spotkanie zainagurowała uroczysta Msza św. w niepokalanowskiej bazylice, której przewodniczył ks. biskup Wiesław Osial. Bezpośrednio po niej uczestnicy spotkania zebrali się wokół bazyliki, by wziąć udział w wielu atrakcjach. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy zapragnęli dowiedzieć się, czym jest Rycerstwo Niepokalanej, wkraczali na „Szlak rycerski”. Uśmiechnięci wolontariusze opowiadali o tym, co znaczy na co dzień być rycerzem Niepokalanej. Następnie wręczali Cudowny Medalik i wspólnie modlili się z dziećmi, które pasowano na prawdziwych rycerzy i giermków Matki Bożej. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach odbywały się warsztaty, w tym z wykonywania różańców, tworzenia ceramiki, komiksów czy kącik kulinarny. Dzieciom towarzyszyli liczni wolontariusze, którzy udzielali wskazówek. W programie znalazło się także spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Nawrocką. Uczestnicy spotkania mogli wyśpiewać chwałę Bogu podczas koncertu zespołu „Winnica” z Białegostoku, który angażował wszystkich pod sceną do wspólnego śpiewu i tańca.

Dzieci miały też niepowtarzalną okazję spotkania z redakcją miesięcznika „Mały Rycerzyk Niepokalanej” i przyjrzeć się pracy redaktorów i kupić najnowszy egzemplarz czasopisma. Jak co roku była również możliwość wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, które założył św. Maksymilian M. Kolbe. Każdy mały uczestnik otrzymał kolejną figurkę do kolekcji, tym razem figurkę św. Jana Pawła II.

 

Redakcja

 

Informacja w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy

logo gminy teresin 11 września 2023

Informacja w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy

w dniach: 14 i 15 września 2023 r.

W związku z pracami remontowymi główny budynek Urzędu Gminy (ul. Zielona 20) w dniach 14 i 15 września, ze względów bezpieczeństwa,  będzie niedostępny dla interesantów.

Będziemy załatwiać tylko sprawy niecierpiące zwłoki.

Kasa będzie nieczynna.

Płatności prosimy dokonywać przez internet lub w Banku Spółdzielczym Sochaczew, oddział Teresin, ul. Torowa 2. Bank nie pobiera prowizji za wpłaty.

Numery kont:

Podatki i opłaty skarbowe: 66 9283 0006 0011 2934 2000 0020

Opłaty za odbiór śmieci: 82 9283 0006 0011 2934 2000 0120

Telefony kontaktowe:

– Biuro Obsługi Mieszkańców – 46 864 25 65

– sekretariat – 46 86 138 15

– referat finansów – 501 443 325,

– referat ds. obywatelskich- 46 864 25 46

– sprawy związane z wyborami, w tym: zgłoszenia komitetów wyborczych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 605 57 20 40,

– referat mienia i środowiska oraz referat planowania przestrzennego, (ul. Zielona 18) pracują bez zmian.

Adres e-mailowy:  urzad.gminy@teresin

Wielkość czcionki
Kontrast