Samorząd

RANKING NAJBOGATSZYCH SAMORZĄDÓW W 2022 ROKU

29 sierpnia 2023

Dwutygodnik „Wspólnota” przedstawił najnowsze zestawienie „Najbogatsze samorządy w 2022 r. Ranking dochodów per capita”. Gmina Teresin zajęła 92. miejsce wśród 1513 gmin wiejskich w Polsce oraz 16. miejsce na Mazowszu.

Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego jest identyczna jak w poprzednich latach. Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności.

Na uwagę zasługuje istotne spostrzeżenie twórców rankingu. System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji. Na przykład dotacje otrzymywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przynajmniej częściowo były księgowane jako dochody własne, co zniekształca w pewnym stopniu obraz.

Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie efekty podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.

Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej. Gmina Teresin zajęła 92. miejsce wśród 1513 gmin wiejskich, które znalazły się w zestawieniu oraz 16. miejsce wśród jednostek samorządowych z Mazowsza z 5726,37 zł na mieszkańca.

Pełne zestawienie w formacie PDF dostępne jest na stronie pisma „Wspólnota”.

 

źródło: wspolnota.org.pl

 

 

Nowy numer “Prosto z Gminy”

22 sierpnia 2023

LIPCOWO-SIERPNIOWY NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

 

Najnowszy numer bezpłatnego, teresińskiego miesięcznika samorządowego „Prosto z Gminy”, trafił już do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw gminy Teresin.

W tym wydaniu można przeczytać m.in. o:

  • pracach Rady Gminy Teresin,
  • rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
  • realizacji kolejnych gminnych inwestycji,
  • działalności szkół,
  • działalności Rady Społecznej ds. CPK,
  • programie Dożynek Gminy Teresin 2023.

Miesięcznik prezentuje także informacje o sukcesach sportowych zawodników wszystkich sekcji LKS Mazowsze Teresin.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 20 lipca 2023

14 lipca odbyła się LXXIV sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne dla samorządu gminnego decyzje.

 

W trakcie sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.469.411,75 zł, w skład której wchodzi:

– 460.000,00 zł – dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – środki dla 4 szkół z terenu gminy Teresin od CPK – po 115.000,00 zł dla każdej z nich (400.000,00 – remonty i modernizacje, 60.000,00 zł zakup sprzętu sportowego);

– 131.948,80 – dofinasowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników dla szkół;

– 300.000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Czyste ciepło w Gminie Teresin;

– 297.850,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie;

– 150.000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja pomieszczeń w budynku TOK;

– 129.612,95 – niewykorzystane środki niewygasające za 2022 rok.

W wydatkach wprowadzone zostało otrzymane dofinansowanie oraz dotacje plus wkłady własne Gminy Teresin (korty – 168.817,00 zł, TOK – 58.876,55 zł).

Rada Gminy Teresin podjęła także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, upoważniając go jednocześnie do zawarcia umowy z Wojewodą Mazowieckim o dopłatę do usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Redakcja

 

 

WÓJT OLECHOWSKI Z KOLEJNYM JEDNOGŁOŚNYM ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

logo gminy teresin 3 lipca 2023

29 czerwca w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się LXXIII sesja Rady Gminy Teresin. Najważniejszym jej tematem było podsumowanie ubiegłego roku budżetowego.

 

Informacje o kondycji gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień, zostały zawarte w obszernym „Raporcie o stanie gminy w 2022 roku”. Swoje krytyczne uwagi do zaprezentowanego dokumentu przedstwił mieszkaniec gminy Sebastian Wardziak. Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania wójtowi, które zostało mu przyznane jednomyślnie. Następnie zaprezentowano sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. W 2022 roku dochody Gminy Teresin zrealizowano na poziomie 89 992 371,27 zł. Na wykonanie zadań gminnych przeznaczono kwotę 102 893 716,59 zł, co oznacza, że na koniec analizowanego roku odnotowano deficyt w wysokości 12 901 345,32 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i kształtowało się na poziomie 5 713 977,95 zł. Przychody budżetu Gminy Teresin na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 491 741,24 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne wynosiły 2 732 793,20 zł, wolne środki zaś stanowiły 2 258 948,04 zł. W 2022 roku Gmina Teresin wyemitowała 15 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, na łączną kwotę 15 500 000,00 zł. Rozchody budżetu gminy Teresin na dzień 31.12.2022 r. planowano na kwotę 2 500 000,00 zł, co udało się zrealizować w 100%. Na dzień 31.12.2022 r. kwota zobowiązań długoterminowych ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji Gminy Teresin wyniosła 38 950 000,00 zł. W porównaniu do 2021 roku stan zadłużenia gminy wzrósł o 11 870 000,00 zł. Zarówno łączna kwota długu na 31 grudnia 2022 roku, jak i przypadające do spłaty raty wykupu papierów wartościowych, nie przekroczyły górnych granic ustalonych w ustawie o finansach publicznych. W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Teresin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na kondycję budżetu pozytywnie wpłynęły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych: w większości z państwowych funduszy celowych i budżetu samorządu województwa mazowieckiego. W 2022 r. Gmina Teresin uzyskała w ten sposób dodatkowe 6 839 781,52 zł. Wykonanie budżetu za 2022 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania teresińscy radni jednogłośnie udzielili Markowi Olechowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. W tym miejscu wójt podziękował radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych za wspólną pracę, okazywane wsparcie, a także za wielkie zaangażowanie w realizację bieżących zadań gminy. – Ważne jest, że stanowimy jedność. To nie jest tak, że to się wszystko samo robi. Tej robocie trzeba pomóc. Dobrze, że otaczają mnie ludzie, którym rzeczywiście mogę ufać, że się spotykamy, a sesje wyglądają tak, jak wyglądają, bo we wspólnym zaufaniu można wiele osiągnąć. Mam nadzieję, że wiele osiągamy i jeszcze wiele osiągniemy – podsumował swoje wystąpienie włodarz Teresina.

Podczas czwartkowego posiedzenia radni przyjęli także uchwały w sprawie:

– trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

– powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

– zmiany uchwały dotyczącej współdziałania z Gminą Baranów i Gminą Wiskitki celem ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,

– określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku,

– przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmujących część obrębu ewidencyjnego Teresin Gaj oraz część obrębu ewidencyjnego SHRO Skotniki,

– zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2023 (szczegóły w uchwałach).

Podczas sesji głos zabrał także Robert Pindor, wiceprzewodniczący ustępującej po dwuletniej kadencji Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podsumował szeroki zakres działań tego gremium, zwracając szczególną uwagę na jego podstawowe zadania – reprezentowanie interesów społeczności gmin Baranów, Teresin, Wiskitki w merytorycznych rozmowach z właściwymi ministrami i spółką Centralny Port Komunikacyjny, koncentrowanie się na sprawach prawnych, a także analizowanie przygotowywanych przez stronę rządową dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami. Wskazał, że wciąż pozostaje wiele nierozwiązanych, istotnych kwestii, z którymi będzie się trzeba zmierzyć w niedalekiej przyszłości.

W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok. Następnie wysłuchali sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych oraz sprawozdania z działalności jednostek OSP Gminy Teresin za 2022 rok.

Podczas sesji radni zostali zapoznani także z informacjami Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Teresin o ich działalności w okresie międzysesyjnym.

Obrady zakończyło wnikliwe, merytoryczne sprwozdanie kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Joanny Kucharek-Matos o działaniach naszego samorządu związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Swoje spostrzerzenia i uwagi w tym temacie przedstawił w wolnych wnioskach prezes Stowarzyszenia „Ochrona i Rozwój” Tadeusz Szymańczak. Do jego wystąpienia, ale także innych, pojawiających się w przestrzeni publicznej krzywdzących samorząd gminny wypowiedzi Tadeusza Szymańczaka, odniósł się radny Paweł Wróblewski. Zwrócił uwagę, że pan Szymańczak, od wielu lat jako mieszkaniec Gminy Teresin i członek różnych społecznych środowisk, korzysta z przychylności i życzliwości wójta oraz Rady Gminy, a obecnie, zamiast współpracować, obraża i rozsiewa kłamstwa na ich temat. Podkreślił, że od początku pojawienia się tematu CPK, nigdy ani wójt, ani Rada nie wykazali poparcia dla rządowej inwestycji, ani nie sprzyjali jej planowaniu. – Przeciwnie, nasze stanowisko i działania są zawsze krytyczne i zawsze pokazujemy, że inwestycja ta w naszej gminie jest złym pomysłem, ze szkodą dla mieszkańców i środowiska. Pomimo tego nieustanie „walczy” pan z wójtem, radnymi i pracownikami urzędu, sugerując na każdym kroku, że to tylko pan prowadzi słuszną walkę w tej sprawie, a wszyscy pozostali nic nie robią i powinni się od niego uczyć, co i jak należy wykonywać. W ten sposób obraża pan wójta, Radę, urzędników i taką złą, i krzywdzącą opinię przekazuje w „świat” poprzez internetowe wpisy, filmiki i komentarze na Facebooku – mówił radny Wróblewski. Zwrócił także uwagę na fakt, że aktualna działalność pana Szymańczaka związana z CPK, jest jego zdaniem nie do zaakceptowania, ponieważ całkowicie zawłaszczył temat, nie szanując innego stylu działania. – Jest „Szymańczak i reszta świata”. Kto nie myśli i nie robi tak jak on i nie wykonuje jego pomysłów i poleceń, ten jest jego wrogiem i nie ma prawa działać w tej sprawie – kontynuował radny. Na zakończenie swojej wypowiedzi zaakcentował, że taka forma działalności pana Tadeusza Szymańczaka powinna się jak najszybciej zakończyć, gdyż ma już dość wysłuchiwania jego wykładów i pouczeń, które jak się okazuje, są zawsze wyrazem nieuprawnionej i kłamliwej narracji. Zaapelował jednocześnie o szacunek i zatrzymanie hejtu i propagandy. – To nie pan będzie nam wyznaczał, jak ma wyglądać praca i polityka Gminy Teresin. Zarówno w sprawie CPK, ale także w innych kwestiach – podsumował swoje wystąpienie radny Wróblewski.

Redakcja

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 14 czerwca 2023

Sesja LXXII

13 czerwca radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038 oraz w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2023, wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą skorygowania dwóch zapisów w uchwale budżetowej z dnia 23 maja 2023 roku. Kwota przychodów 2023 roku zostaje pomniejszona o kwotę 8.209,90 zł, zwiększone zostają o tę kwotę dochody 2023 roku. Drugi zapis dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Czyste ciepło w Gminie Teresin”. W majowej uchwale zadanie to zostało zapisane jako „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.  W projekcie uchwały zadanie to zostało przeniesione do załącznika „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”.

Zmiany w WPF polegają na dostosowaniu części tabelarycznej do aktualnych wysokości –dochodów, wydatków, przychodów po wydanych zarządzeniach Wójta i uchwałach Rady Gminy.

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

MAZOWSZE DLA KLIMATU 2023

logo mazowsze serce polski - marszałka wojewodztwa mazowieckiego 6 czerwca 2023

23 maja 2023 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.

 

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, samorząd województwa konsekwentnie wspiera działania przeciwdziałające zmianom klimatu. – Na dobre proekologiczne projekty zawsze jesteśmy otwarci i staramy się dofinansować jak najwięcej z nich. Tak było i tym razem. Prawie 16,5 mln zł z naszego budżetu pozwoli samorządom lokalnym wykonać 120 inwestycji.

Członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska wskazuje, że zasada małych kroków sprawdza się także w walce o klimat. – Globalne zmiany zaczynają się już na poziomie najmniejszych jednostek, w gminach i powiatach. Proekologiczne inicjatywy, rozwiązania oparte na przyrodzie oraz technologie ograniczające zużycie energii – to ma sens. I samorządy lokalne mają tego świadomość. Ogromne zainteresowanie programem tylko to potwierdza.

Wśród 120 wyróżnionych projektów znalazło się także zadanie wnioskowane przez Gminę Teresin pn. „Nasadzenia drzew i krzewów w Parku Granice”. Na ten cel mazowiecki samorząd przeznaczył kwotę 77 558,00 zł.

mazowsze_dla_klimatu_tablicainformacyjna

„Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu MazowszaJego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

#Mazowszedlaklimatu

źródło: mazovia.pl

GALA JUBILEUSZU 200-LECIA TERESINA I 50-LECIA GMINY TERESIN

Gala Jubileuszu 200-lecia Teresina i 50-lecia Gminy Teresin 30 maja 2023

Gmina Teresin obchodzi w tym roku dwa ważne jubieusze. Z tej okazji 26 maja, w przeddzień święta Samorządu Terytorialnego, w Hotelu „Kuźnia Napoleońska” odbyła się Gala Jubileuszowa, która stała się doskonałą okazją do wspomnień, podsumowań i wyróżnienia tych osób, które szczególnie zasłużyły się dla naszej społeczności.

Podczas prowadzonych badań źródłowych nad dziejami Teresina, natrafiono na dokument określający jego początek. Dokument ten nosi datę 21 sierpnia 1823 roku. W tym roku mija więc okrągłe 200 lat. Na początku Teresin pojawiał się jako Rogów (od Rogowskiego Hipolita, właściciela majątku) vel Teresin (od Teresy Sucheckiej, jego żony). Z czasem utrwaliła się już jedna nazwa – Teresin. Tego rewelacyjnego odkrycia dokonał sochaczewski historyk Bogusław Kwiatkowski, a szczegóły zapisane są w „Dziejach Gminy Teresin”, wyjątkowej, monograficznej publikacji wydanej specjalnie z okazji podwójnego jubileuszu gminy.

Gmina Teresin, podobnie jak ponad 2 tysiące innych gmin w Polsce, została powołana do istnienia w 1973 roku. Obecnie w jej skład wchodzi 28 sołectw. Władze samorządu przygotowały szereg wydarzeń z tej okazji, najważniejszą z nich była jednak uroczysta Gala Jubileuszowa. Świętowanie rozpoczęła Msza św. w niepokalanowskiej bazylice pod przewodnictwem prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie o. Grzegorza Bartosika OFMConv.

Rocznicowe uroczystości dowiodły, że Gmina Teresin ma wielu wspaniałych przyjaciół.  Na zaproszenie odpowiedziało ponad 250 gości, w tym przedstawiciele Sejmu RP, rządu RP, władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji różnego szczebla, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców gminy, partnerów z zagranicy. Byli wśród nich m.in. premier Waldemar Pawlak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wiceminister Maciej Małecki, poseł Arkadiusz Iwaniak, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Marcin Podsędek, starosta sochaczewska Jolanta Gonta, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, reprezentanci zaprzyjaźnionych z Teresinem samorządów z Żyrardowa, Wiskitek, Grodziska Mazowieckiego, Nowej Suchej, Kampinosu, Izabelina, Pabianic, Zduńskiej Woli, Baranowa i Błonia, goście z gmin partnerskich – Marian Żeczew, wójt Gminy Szabła w Bułgarii oraz Roman Polikrowskyi – mer Miasta i Gminy Zbaraż w Ukrainie wraz z delegacjami.

Galę poprowadzili Mariusz i Joanna Cieśniewscy, którzy powitali wszystkich zgromadzonych gości. Następnie Marek Jaworski, członek Stowarzyszenia „Teresin – nasze korzenie” w okolicznościowym przemówieniu przypomniał bogatą tradycję tych ziem oraz dziękował wszystkim zaangażowanym w 50-letni proces budowania Gminy Teresin. W pierwszej części głos zabrał także wójt Marek Olechowski, który zwrócił uwagę na fakt, że najcenniejszym bogactwem naszej gminy są jej mieszkańcy. – Bardzo dziękuję za ten 50- letni proces budowania naszego samorządu wszystkim poprzednikom: naczelnikom, wójtom, radnym, sołtysom, urzędnikom oraz tym, którzy swe funkcje sprawują obecnie. Siłę naszego samorządu budują zgoda, zaufanie i wzajemny szacunek. Niezaprzeczalne osiągnięcia Gminy Teresin w minionym pięćdziesięcioleciu to sukces mieszkańców i władz samorządowych wszystkich kadencji.   Razem udało nam się osiągnąć bardzo wiele. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy zaangażowani byli w rozwój Gminy Teresin, a których nie ma już wśród nas. 

Jubileusz 200-lecia Teresina i 50-lecia Gminy Teresin stał się doskonałą okazją, żeby uhonorować osoby, które szczególnie przyczyniły się do jej rozwoju. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Brązowymi Krzyżami Zasługi: pana Bogusława Bęzla, pana Jana Bluszcza, pana Mariusza Cieśniewskiego, pana Marka Jaworskiego, niepokalankę z Szymanowa s. Adrianę Kotowicz oraz panią Krystynę Pietrzak. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wyartykułowane podczas uroczystości życzenia, gratulacje i podziękowania podkreślały jedno – Gmina Teresin to dynamicznie rozwijający się samorząd z ogromnym potencjałem i aktywnymi mieszkańcami, lider nie tylko w powiecie, ale także na samorządowej mapie Polski.  Nie dziwi więc fakt, że od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce wielu prestiżowych konkursów i rankingów.

Podczas Gali odbyła się promocja książek, które powstały z okazji podwójnego jubileuszu. Pierwsza z nich to „Dzieje Gminy Teresin” autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego – niezwykle ciekawe, wręcz odkrywcze dzieło (nowe spojrzenie na etymologię nazwy Teresin). To pierwsza tak obszerna i wyczerpującą pozycja, ukazująca losy naszej małej Ojczyzny. Autor przywołuje z niepamięci nie tylko wydarzenia, wielokroć mało znane czy wręcz zapomniane, ale także ludzi, którzy nie tylko byli ich świadkami, lecz również je tworzyli. Druga natomiast to książka Grzegorza Szkopa „Wiara przy drodze. Krzyże, kapliczki i figury świętych w Gminie Teresin”. Autor podjął się w niej próby skatalogowania i fotograficznej dokumentacji tych obiektów, odtworzył okoliczności ich powstania, opisał aktualny stan oraz ustalił twórców i fundatorów. Oba wydawnictwa będzie można nabyć już 17 czerwca podczas festynu Teresińska Noc Czerwcowa w specjalnie w tym celu zaaranżowanym stoisku.

Poznaliśmy także laureatów I Dyktanda Gminnego dla uczczenia jubileuszowych obchodów. Zostali nimi: w kategorii wiekowej od 12 do 15 lat: Dawid Szczepaniak – III miejsce, Liliana Karaś – II miejsce, Lena Bargieł – I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii; w kategorii młodzież powyżej 16. roku życia i dorośli: p. Małgorzata Jankowska – III miejsce, p. Katarzyna Plaskota II miejsce, p. Agnieszka Lotkowska – I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii.

Jubileuszową Galę zwieńczył koncert pt. „Jest takie miejsce…” przygotowany we współpracy Teresińskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie oraz członkiń zespołu „Miriam” (Małgorzata Szymańska, Marta Guzik, Małgorzata Gawor, Justyna Krzyżak). Na scenie wystąpili utalentowani młodzi wokaliści i recytatorzy, którzy poprzez słowo i muzykę oraz odpowiednio dobrane pokazy multimedialne, przedstawili historię i teraźniejszość naszej małej Ojczyzny.

Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna „Teresin – Przemiany”.

Redakcja, fot. Agnieszka i Piotr Staszewscy, ulubionyfotograf.pl

 

GMINA TERESIN Z DOFINANSOWANIEM „MAZOWSZE DLA SPORTU 2023”

Grafika ilustracyjna 29 maja 2023

Gmina Teresin otrzymała 297 855,00 tys. złotych dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”.

We wtorek, 23 maja podczas sesji Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni uchwalili listę beneficjentów, którzy otrzymają pomoc finansową na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

– Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji. Realizacja tych celów polegać będzie na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej określonej w „Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030” – czytamy w uchwale.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie na budowę nowej infrastruktury sportowej oraz renowację już istniejącej. Wysokość środków finansowych, które zostały zabezpieczone w budżecie województwa to 50 000 000 zł.

Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Teresin, która otrzymała 297 855,00 tys. złotych na modrnizację kortów tenisowych.

#Mazowszedlasportu, źródło: mazovia.pl

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast