Samorząd

XLIX sesja Rady Gminy

28 lutego 2018

Podczas 49. sesji Rady Gminy Teresin podjęto dziewięć uchwał. Obrady odbyły się 27 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Pierwsza z podjętych decyzji dotyczyła uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia Gminy Teresin, stanowiącej drogę, a zaraz potem radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Teresin Kaski, też stanowiących drogę.

Ponadto zdecydowano o wprowadzeniu zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin, w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w gminnych szkołach oraz w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy jak również trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Rada ustanowiła także podział Gminy Teresin na okręgi wyborcze, który w porównaniu do poprzedniego podziału praktycznie nie uległ zmianie.

Gościem sesji był Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny Aesco Group, który w formie prezentacji przedstawił możliwości sfinansowania zadłużenia inwestycyjnego gminy. Po wyczerpującej informacji Rada podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytu i wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2021.

Na zakończenie tej części sesji dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 – 2031 oraz w obecnym budżecie gminy.

Obrady zakończyły się najpierw informacją przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych, a następnie informacją przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym, jak również informacją wójta o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk

Wójt powołał Radę Seniorów

23 lutego 2018

21 lutego 2018 r. wójt Marek Olechowski powołał Radę Seniorów Gminy Teresin, w której skład wchodzą: Bożena Dentko, Henryka Jaworska , Ewa Lewandowska, Krystyna Radkowska, Wiesława Szymańska,Teresa Zdanowicz , Zdzisław Goszcz,Tadeusz Koryś, Jan Pyzik i Ryszard Wielogórski. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów, spośród swojego grona, wybrała przewodniczącego Rady Seniorów, którym został pan Tadeusz Koryś. Funkcję wiceprzewodniczącej powierzono pani Bożenie Dentko. Rada Seniorów będzie podejmować działania integrujące środowisko osób starszych oraz zmierzające do wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej w naszej Gminie.

XLVII sesja Rady Gminy

16 stycznia 2018

Podczas ostatniej, ubiegłorocznej sesji (28 grudnia 2017r) Rada Gminy podjęła cztery uchwały. Poprzez pierwszą z nich radni wyrazili zgodę na przedłużenie  umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Kawęczyn. Ponadto  dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Wedle planu w pierwszej połowie tego roku komisja ta, której przewodniczy radny Jerzy Wójcik ma dokonać kontroli realizacji budżetu gminy w zakresie oświaty za ubiegły rok. Ponadto ocenie podlegać ma też wykonanie budżetu gminy za rok 2017, a dalej komisja będzie mogła wystąpić w wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium dla wójta. We wrześniu przewidziana jest ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze, zaś na październik planuje się kontrolę realizacji jednej z gminnych inwestycji.

Marcin Odolczyk

Z prac Rady Gminy

18 grudnia 2017

Najważniejszą podjętą uchwałą w dniu 14 br. podczas 46. sesji Rady Gminy było przyjęcie budżetu na rok 2018. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków zyskał akceptację wszystkich radnych, uchwałę przegłosowano jednogłośnie!

Dochody zaplanowano na 59 mln 364 tys. 961,44 zł, a wydatki na 66 mln 864 tys. 961,44 zł. Rezerwa ogólna wynosi 251 tys.300 zł, a rezerwa kryzysowa 148 tys. 700 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 mln 500 tys. 500 zł. Ma on zostać pokryty z emisji obligacji. Kształt budżetu na rok 2018 ukazuje, że będzie to rok bogaty w inwestycje w zakresie m.in. dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia drogowego, czy innej infrastruktury służącej poprawie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy Teresin.

Głosowanie nad budżetem poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 -2031.

Ponadto podczas 46. sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz Topołowa, jak również w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin na lata 2016 – 2032” oraz uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy Teresin z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi   działalność  pożytku publicznego na 2018 rok.

Ponadto Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Dokonano też korekty w tegorocznym budżecie.

Radni zajęli się również ustaleniem stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego oraz dla Województwa Mazowieckiego.

M.Odolczyk

APEL O POMOC

18 grudnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Teresinie, zwraca się z prośbą  o pomoc dla rodziny z Pawłowic, która w wyniku pożaru  domu, straciła cały dorobek życia.

Ośrodek Pomocy prosi o wpłaty dobrowolnych  kwot  na nr konta:

 37 9284 0005 0000  0912 2000 0060  z dopiskiem: Pogorzelcy – Pawłowice.

Przekazane przez Państwa kwoty pieniężne będą przeznaczone na remont budynku.

W imieniu rodziny dotkniętej tragedią, Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie serdecznie dziękuje  ofiarodawcom .

Z prac Rady Gminy

4 grudnia 2017

Podczas 44. sesji Rada Gminy Teresin  podjęła szereg uchwał, w tym w zakresie podatków na rok 2018. Jednak pierwsza część obrad obfitowała w podjęcie uchwał związanych z reformą oświaty m.in.  przekształcono dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową w Teresinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Teresinie. Uchwały dotyczyły też przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Paprotni, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2016/2017, którą przedstawił Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta do spraw oświaty w gminie Teresin.

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Teresin oraz nadania jej statutu.

Dalej obradowano w sprawie podatków. Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018, jak również podatku od środków transportowych na rok 2018, którego stawki pozostały na obecnym poziomie, zresztą jak od wielu lat.

Radni podjęli  uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Zdecydowano o obniżeniu średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r w sprawie średniej ceny skupu żyta z okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 i w bieżącym budżecie.

Na zakończenie obrad zebrani wysłuchali informacji przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz informacji wójta o pracach Urzędu Gminy.

M.Odolczyk

Spotkanie w sprawie Centralnego Portu Lotniczego

1 grudnia 2017

W środę 29.11.2017r w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie z samorządowcami powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego w sprawie planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego “Solidarność”. Poprowadził je poseł Maciej Małecki, sekretarz stanu w kancelarii premier Beaty Szydło oraz Mikołaj Wild, pełnomocnik Rządu do spraw CPK dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród obecnych, jak i zabierających głos był Marek Olechowski, wójt gminy Teresin.
Marcin Odolczyk

Obradowała Rada

26 października 2017

Rada Gminy podczas październikowej 42. sesji podjęła dziewięć uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego trzy działki o łącznej powierzchni 2,68 ha położone w obrębie Teresin Gaj. Uchwalono też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia o łącznej powierzchni 9,34 ha.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Teresin Gaj, jak również zgodę na nabycie przez Gminę Teresin na rzecz mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie Nowy Mikołajew o pow. 42 m2 w celu przeznaczenia na poszerzenie drogi gminnej.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Teresinie, stanowiącej własność Gminy Teresin. Ponadto Rada Gminy Teresin wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą firmą TK Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Dworca PKP z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń teletechnicznych.

Dokonano określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

W dalszej części obrad radni opowiedzieli się za udzieleniem dotacji w wysokości 42 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach celem inwestycji remontowej w kościele parafialnym.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł z budżetu gminy dla Gminy Czersk. Dzięki temu będą mogły być wypłacone zasiłki celowe dla jej mieszkańców poszkodowanych podczas huraganu w sierpniu br.

Podczas sesji radni zapoznali z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za pierwsze półrocze 2017 r.

M.Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast