Samorząd

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 24 maja 2023

23 maja, podczas LXXI sesji, radni zdecydowali o przyjęciu siedmiu projektów uchwał. Między innymi dokonano zmian budżetowych oraz przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin.

 

Na początku sesji radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działki w obrębie ewidencyjnym Teresin Gaj. Zmiana ta związana jest z potrzebą dostosowania wskaźników dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenu oraz wprowadzenia możliwości lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.

Dwa kolejne projekty uchwał dotyczyły nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Maszna (działka 147/24 o powierzchni 0,0743 ha, działka 147/25 o powierzchni. 0,1586 ha, działka 147/26 o powierzchni 0,3072 ha, działka 177/10 o powierzchni 0,1140 ha, działka 177/12 o powierzchni 0,1011 ha, działka 201/20 o powierzchni 0,4292 ha). Dla wymienionych działek Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Teresin zakłada tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej, zabudowy usługowej oraz drogi dojazdowe. Wyodrębnione działki stanowią drogi dojazdowe, obsługujące łącznie 60 działek.

Na sesji radni zdecydowali również o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki, która zostanie spłacona z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2031.

Następnie zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Po stronie dochodów budżetowych wprowadzono:

400.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Teresin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś”; 250.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Urządzenie terenu przy budynku OSP w Budkach Piaseckich”; 6.000,00 zł – zmniejszenie dochodów bieżących – wpływów z opłaty targowej w związku z zaniechaniem poboru opłaty targowej na terenie Gminy Teresin; 154.241,15 zł – zmniejszanie dochodów bieżących o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; 3.563,16 zł – zwiększenie dochodów bieżących na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

11.835,00 zł – środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego.

W wydatkach wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: -pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. nr ew. 12/5 w Nowej Piasecznicy” na kwotę 30.000,00 zł; pn. „Projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej w ul. Różanej obr. Teresin Gaj” na kwotę 20.000,00 zł; pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni” na kwotę 60.000,00 zł; pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Wiktorii w Granicach” na kwotę 55.000,00 zł; pn. „Wykonanie sieci kanalizacyjnej na działce nr 109/4 obręb geodezyjny Granice” na kwotę 125.000,00 zł; pn. „Dokumentacja na przebudowę ul. Baśniowej w Teresinie” na kwotę 12.000,00 zł; pn. „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m. Szymanów” na kwotę 10.000,00 zł; pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wąskiej” na kwotę 10.000,00 zł; pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy Al. Księcia Druckiego Lubeckiego” na kwotę 12.000,00 zł; pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś” o kwotę 400.000,00 zł; pn. „Urządzenie terenu przy budynku OSP w Budkach Piaseckich” na kwotę 407.380,00 zł w tym 250.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego;  pn. „Czyste ciepło w Gminie Teresin” na kwotę 75.000,00 zł; pn. „Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie” na kwotę 20.000,00 zł.

Jednocześnie radni postanowili zwiększyć wydatki na zadanie inwestycyjne po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Paprotni” o kwotę 1.150.000,00 zł. Zwiększeniu o 7.000,00 zł ulegają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Kwotę 5.000,00 zł. przeznaczono na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin oraz kwotę 2.000,00 zł na nagrody motywujące dla funkcjonariuszy wyróżniających się służbą na rzecz społeczności zamieszkałej na terenie gminy Teresin. 40.000,00 zł przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakupienie nowego samochodu będzie miało znaczący wpływ na podniesienie poziomu wyposażenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, stateczność pracy strażaków, a co za tym idzie przełoży się w sposób pośredni na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. O 1.000.000,00 zł zwiększono obsługi długu z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych, a o 111.843,53 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Przychody budżetu Gminy Teresin zwiększono się w pozycjach: Inne źródła (wolne środki) o kwotę 3.091.462,39 zł, Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 111.843,53 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; 8.209,90 zł odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin”.

 

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” -„Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

MAZOWSZE DLA ZABYTKÓW

Tablica informacyjna 24 maja 2023
Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

MAZOWSZE DLA ZABYTKÓW

Aż 148 zabytków przejdzie prace renowacyjne dzięki wsparciu sejmiku Mazowsza. Radni województwa wybrali tegorocznych beneficjentów programu „Mazowsze dla zabytków”. Na niezbędne remonty, naprawy i modernizacje władze regionu przeznaczą w sumie 13,8 mln zł. Wśród nich znalazły się dwa zabytkowe obiekty z terenu Gminy Teresin.

– Zgłoszonych zostało aż 255 wniosków. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie na ponad 51 mln zł. To wyraźnie potwierdza jak dużo jest potrzeb i jak wiele jest wciąż do zrobienia dla ochrony i ratowania najcenniejszych obiektów zabytkowych. Udzielając pomocy finansowej lokalnym samorządom, przedsiębiorcom i osobom fizycznym, kościelnym osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i wspólnotom mieszkaniowym realizujemy przyjęty przez sejmik „Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025” – podsumował przewodniczący sejmiku.

– Wybór z roku na rok staje się coraz trudniejszy – zauważa marszałek Adam Struzik. – Wpływa do nas coraz więcej projektów, które są dobrze przygotowane i zasługują na wsparcie. W tym roku pomożemy w remoncie aż 148 zabytków, na których renowację, konserwację i remonty przeznaczymy 13,8 mln zł. Mamy nadzieję, że na tym nie koniec. Na liście rezerwowej mamy kolejne dobre projekty, które czekają na nasze wsparcie.

Pieniądze trafią także do dwóch zabytków znajdujących się na trenie Gminy Teresin. Dzięki nim przeprowadzony zostanie remont zabytkowej więźby i dachu nad prezbiterium i transeptem w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szymanowie. Na ten cel samorząd Mazowsza zadysponował 200 tys. zł.  Z dotacji przeprowadzone zostaną także badania architektoniczne budynków folwarcznych w Zespole pałacowo-parkowym z XIX w., w Szymanowie, którym zajmuje się Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na to zadanie przeznczone zostanie 60 tys. zł.

#Mazowszedlazabytków

źródło: mazovia.pl

Zaproszenie do składania ofert

logo gminy teresin 11 maja 2023

Wójt Gminy Teresin

Zaprasza do 

składania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań gminy w 2023 roku w zakresach:

konkurs nr 1:

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych; 

konkurs nr 2:

działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy,

konkurs nr 3:

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wspieranie organizowania aktywnego wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Teresin) w terminie:

do dnia 01 czerwca 2023 roku, do godz. 15.00.

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.teresin.pl

 

MAZOWSZE DLA SENIORÓW

logo mazowsze serce polski - marszałka wojewodztwa mazowieckiego 8 maja 2023

POZNALIŚMY LISTĘ BENEFICJENTÓW

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy pomoc finansową dla 100 zadań będących inicjatywą rad seniorów! Wśród nich znalazły się dwa projekty z Gminy Teresin.

mazowsze dla seniorów logo sejmik mazowsza finansuje 100 inicjatyw dla seniorów

Już co czwarty mieszkaniec województwa mazowieckiego jest w wieku 60+, a seniorzy stanowią coraz większą grupę społeczną, dlatego samorząd Mazowsza wesprze 100 projektów rad senioralnych. Beneficjenci mogą przeznaczyć środki m.in. na wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, pikniki edukacyjne, olimpiady sportowe, zajęcia informatyczne, kursy języka obcego, zajęcia sportowe czy warsztaty. Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, program „Mazowsze dla seniorów” cieszy się dużą popularnością. – To wielki sukces! Po liczbie wniosków widać, że seniorzy Mazowsza są aktywni i mają wiele potrzeb. Chcą być aktywni, organizować się i zmieniać otaczającą ich rzeczywistość.

Aktywności Kluczem do polepszenia jakości życia osób starszych

W tegorocznej edycji programu można było otrzymać dotację w wysokości nawet 30 tys. zł na pokrycie maksymalnie 80 proc. kosztów zadania. Miło nam poinformować, że dwa projekty z naszej gminy uzyskały pozytywną opinię, a co za tym idzie finansowe wsparcie. Pierwszy z nich Lokalni Ambasadorowie Aktywności Kluczem do polepszenia jakości życia osób starszych otrzymał dofinansowanie w kwocie 23 970,00 zł, drugi Muzykowanie kluczem do komfortu życiowego Seniorów wsparto kwotą 12 200,00 zł.

muzykowanie kluczem do komfortu życiowego seniorów

To dobra wiadomość dla naszych seniorów, którzy dzięki tym zadaniom będą się aktywizować, co na pewno wpłynie na podtrzymanie ich samodzielności oraz polepszenie jakości życia.

 

#Mazowszedlaseniorów                                                                                                      źródło: mazovia.pl

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 4 maja 2023

27 kwietnia odbyła się LXX sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali widowiskowo-kinowej Dworca TO.Kultura.

 

Radni przyjęli „Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Teresin za 2022 rok”. Przygotowano ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

W następnym punkcie obrad Rada Gminy przyjęła „Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin za 2022 rok”. Jest to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej. Zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, a także określenie: celów strategicznych, kierunków działania, sposobu realizacji strategii i jej ram finansowych, a także wskaźników realizacji działań.

Następnie radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Teresin do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma odciążyć rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Teresin do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” -Edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym jego celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16 roku życia. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej, to praca przede wszystkim z ludźmi, ideami i pomysłami. Ma charakter pracy organizacyjnej, w której dominują czynności, takie jak wykonywanie telefonów, umawianie wizyt, negocjowanie. Są one związane z organizacją czasu wolnego, a więc wszelkich form rozrywki oraz spraw bytowych.

Podczas obrad zdecydowano również o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”, którego podstawowym celem jest ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży.

Na sesji radni zdecydowali również o nadaniu nieruchomościom stanowiącym drogi, znajdującej się w Masznie, nazwy: ulica „Jeżynowa”, a w Nowych Paskach ulica „Chabrowa”.

Kolejne uchwały dotyczyły nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Granice z przeznaczeniem na poszerzenie działki numer 172, stanowiącej drogę gminną 380821W oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działki oznaczone nr ewidencyjnym 383 i 73/4, położone w Teresinie Gaju, na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 73/2, 73/3.  

Radni drogą uchwały przyjęli również wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Teresin. Jednocześnie określili górne stawki opłat za usługi usuwania odpadów oraz odbierania nieczystości ciekłych z nieruchomości (40 zł za 1m3 za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 0,75 zł za 1 litr odpadów, w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, 1,5 zł za 1 litr odebranych odpadów, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny).

Mając na uwadze aktywne wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i drobnego handlu, Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zniesienia obowiązku opłaty targowej na terenie Gminy Teresin.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu (z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego w wysokości 16 500 zł) oraz Powiatowi Sochaczewskiemu (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew od km 2 +220 do km 3 +090 dł. 870 m” w wysokości 1.000.000,00 zł w 2023 r. i 1.050.681,61 zł w roku 2024).

Podczas sesji radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwoty: 7.500.000,00 zł (wsparcie finansowe udzielone od spółki Centralny Port Komunikacyjny na sfinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Paprotni” w ramach sektorowego programu wsparcia „Bezpieczne drogi”), 802.644,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływ z Urzędu Skarbowego podatku VAT za grudzień 2022 r.), 128.058,00 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy).

W wydatkach wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie zadań: „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa -Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” w wysokości 78.846,80 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew od km 2+220 do km 3+090 dł. 870 m” w kwocie 1.000.000,00 zł (wartość kosztorysowa inwestycji 3.550.681,61 zł , w tym dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1.500.0000,00 zł, wkład własny Gminy Teresin – 1.000.000 zł w 2023 roku  oraz 1.050.681,61 zł w 2024 roku).

Wprowadzono także nowe zadania  inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Spacerowej w Paprotni” – 7.500.000,00 zł,  „Dostawa i wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów EZD Proton oraz serwer bazodanowy SQL dla Urzędu Gminy Teresin” – 65.000,00 zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona również Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu (16.500,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

W WPF dostosowano część tabelaryczną do aktualnych wartości dochodów i wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą budżetową i zarządzeniami Wójta Gminy Teresin oraz dodano dotacje majątkową dla powiatu sochaczewskiego w latach 2023-2024 – 1.000.000 zł w 2023 roku oraz 1.050.681,61 zł w 2024 roku.

Następnie radni zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji gminnej pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice”.

Podczas obrad pojawiła się grupa młodzieży, która wystąpiła z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Taki pomysł władzom gminy Teresin przedstawił Hubert Maciejewski, mieszkaniec Dębówki, który uzasadniając prośbę, zwrócił uwagę, że powołanie takiego gremium wpłynie na włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Dodał jednocześnie, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Teresin, idealnie wpisałoby się w obchody 50-lecia gminy Teresin i 200-lecia Teresina. W najbliższej przyszłości teresińscy samorządowcy pochylą się nad tym tematem.

Na zakończenie radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

 

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” -„Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Bezzwrotne 7,5 miliona dla Gminy Teresin=100% kosztów przebudowy ulicy Spacerowej

Logo Gminy Teresin 12 kwietnia 2023

12 kwietnia Wójt Gminy Marek Olechowski przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Rosy podpisał umowę na sfinansowanie przebudowy ulicy Spacerowej w Paprotni. Bezzwrotna dotacja przyznana została w ramach naboru pn. Bezpieczne drogi, ogłoszonego przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Pokryje 100% kosztów inwestycji!!! Zakres robót obejmuje poszerzenie drogi, odwodnienie, budowę chodnika i inne elementy, zapewniające bezpieczeństwo na drodze. Ulica Spacerowa przebiega przez intensywnie zabudowane osiedle mieszkaniowe dwu miejscowości: Teresin Gaj i Paprotni. Wykorzystywane jest też chętnie jako skrót do Topołowej, omijający przejazd kolejowy.

Dzięki podpisanej umowie budżet Gminy zasili 7,5 miliona złotych!!!!

jlk

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Grafika ilustracyjna 5 kwietnia 2023
Grafika ilustracyjna

Grafika ilustracyjna

Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.
Jan Lechoń, Wielkanoc

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych pokoju, nadziei i miłości.
cieszących ciepłem rodzinnych spotkań,
bogactwem wiosennych barw,
budzącej się do życia przyrody,
nadzieją przybywającą na promieniach słońca.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Przewodniczący Rady Gminy Teresin  Wójt Gminy Teresin
Bogdan Linard   Marek Olechowski

                                        

                                                                                    

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Logo Gminy Teresin 20 marca 2023

LXIX sesja 17.03.2023 r.

Podczas LXIX sesji Rady Gminy Teresin radni zdecydowali o przyjęciu 9 projektów uchwał oraz 3 sprawozdań. Wysłuchali również informacji przewodniczącego Rady Gminy i wójta o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

Na początku posiedzenia przedstawiono nowego kierownika Posterunku Policji w Teresinie. Został nim podkom. Rafał Wróbel. Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard w swoim wystąpieniu złożył serdeczne gratulacje oraz wyraził przekonanie, że nowy kierownik zadba przede wszystkim o wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Teresin.

Następnie radni przyjęli sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Teresin, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie oraz z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

W kolejnym punkcie obrad podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

W trakcie obrad Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmujący część obrębu ewidencyjnego Gaj.

Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Seroki Parcela (z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę numer 237) oraz w obrębie Granice (przekazanie gminie przez właściciela nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę). Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia, przejazdu i przesyłu przez działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 97 położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Piasecznica.

Radni ponadto przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2023 roku”.

W drodze uchwały Rada Gminy określiła górne stawki opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) w kwocie 40 zł za 1m3; za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: za pojemnik 120 l – 85,00 zł, za pojemnik 240 l – 170,00 zł, za pojemnik 1100 l -270,00 zł, za pojemnik 7000 l – 2000,00 zł; za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: za pojemnik 120 l – 170,00 zł,  za pojemnik 240 l – 340,00 zł, za pojemnik 1100 l – 540,00 zł, za pojemnik 7000 l – 2000,00 zł).

Radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 517,67 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, o kwotę 4.590,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania oraz o kwotę 1.744,53 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

O kwotę 80.760,00 zł zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew.110, 97/42, 97/8 obr. geod. Dębówka” oraz o kwotę 23.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa w m. Paprotnia”. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Radosna w m. Paprotnia”.

Rada Gminy postanowiła ponadto wprowadzić nowe zadania inwestycyjne na kwotę 4.000,00 zł w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Torowej przy ulicy Lipowej w Teresinie” oraz o kwotę 17.760,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie”. W związku z przyjętym programem współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok wprowadzono dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na integrację kulturową i społeczną osób starszych (7.000,00 zł), upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych (7.000,00 zł) oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży (organizacja aktywnego wypoczynku – 8.000,00 zł).

Na koniec Rada wysłuchała informacji przewodniczącego Rady Gminy i wójta o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast