Z PRAC RADY GMINY TERESIN

 Sesja LXIII (8 grudnia 2022 r.)

Na przedostatniej w tym roku sesji radni podjęli decyzje dotyczące budżetu gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nowych zasad zwrotu kosztów przewozu do placówek oświatowych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Gminie Teresin.

Sesję rozpoczęto od podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę ew. nr 410/1 położoną w obrębie Teresin. – Uchwalenie nowego planu ma na celu zmianę parametru dotyczącego wysokości zabudowy. W obecnie obowiązującym miejscowym planie nieprzekraczalna wysokość budynków ustalona jest na 12 m. Dach budynku, w którym znajduje się ośrodek zdrowia, wymaga przebudowy (podniesienia) ze względów na zbyt mały spadek dachu. W związku z powyższym, aby umożliwić przebudowę konstrukcji dachu, niezbędna jest zmiana zapisów w miejscowym planie dotyczących wysokości zabudowy – wyjaśniła w trakcie obrad inspektor Ewa Rogala.

Następnie Rada Gminy określiła w drodze uchwały stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Gminie Teresin. W wyniku nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, opublikowanej 12.10.2022 r. zwrot kosztów przewozu dzieci obliczany będzie wg zmienionego wzoru, którego elementem nie będzie już średnia cena jednostki paliwa w gminie, ale ustalona przez gminę stawka za 1 km przebiegu pojazdu, którym rodzice przewożą dzieci, przy czym stawka ta nie będzie mogła być niższa, niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowympoinformował pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel. W związku z tym radni ustalili odpowiednią stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu: 1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł oraz 2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł (wysokości stawek określone jak w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym).

W dalszej części radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Zmiany te omówiła skarbik Agnieszka Rosa. Najistotniejsze z nich to zwiększenie dotacji dla przedszkoli w kwocie 100 tys. zł: dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie o kwotę 22 tys. zł, Przedszkola „Studio Dziecka Figiel” w Teresinie o kwotę 8 tys. zł oraz Przedszkola „Leśna Akademia” w Teresinie o kwotę 70 tys. zł. Zwiększono także dotację na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 238 tys. zł. 140 tys. złotych wyasygnowano na obsługę długu z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje od samorządowych papierów wartościowych. Zwiększeniu uległo także zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie”. Zmniejszeniu uległy plany wydatków w Szkole Podstawowej w Szymanowie o 250 tys. zł oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 208.555,00 zł. Plan wydatków został pomniejszony w rozdziale Oddziały specjalne w szkołach o 109 tys. zł.  O tę kwotę uległ jednak zwiększeniu w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast