REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Gmina Teresin brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

 

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

OPIS PROJEKTU ASI

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m. in.: ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. – Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które są rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, są realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostały opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 • -Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • -Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • -Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • -Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

PROJEKT ASI JAKO KONTYNUACJA DZIAŁAŃ

Projekt ASI wykorzystuje rezultaty projektów:

 • -Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
 • -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
 • -Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.
 • -GEOPORTAL 2.
 • -Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Dostęp do ww. usług jest powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług mają formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy dziedzinowe odpowiednie dla zakresu merytorycznego danej usługi, zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w szczególności w zakresie:

 • -Autentyczności.
 • -Wykorzystywania danych referencyjnych.
 • -Dostępności.
 • -Integralności.
 • -Działania w modelu usługowym.
 • -Niezaprzeczalności.
 • -Poufności.
 • -Wg ustalonych polityk bezpieczeństwa informacji.
 • -We współpracy z repozytorium interoperacyjności, czyli częścią zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności.

Celem takiego działania jest:

 • -Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej.
 • -Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną.
 • -Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych.
 • -Zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania.
 • -Zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi.
 • -Zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników.
 • -Efektywna realizacja drogą elektroniczną ponad granicznych usług administracji publicznej.

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywała się poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Cele bezpośrednie Projektu to:

 • -Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214).
 • -Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.
 • -Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.

SPODZIEWANE REZULTATY – PLANOWANE PRODUKTY

Rezultatami w rozumieniu bezpośrednich i natychmiastowych efektów Projektu są:

 • -Uzupełniony o nowe e-usługi portal Wrota Mazowsza umożliwiający kontakt on-line z jednostką, w tym udostępnione nowe e-usługi dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.
 • -Systemy dziedzinowe towarzyszące elektronicznym usługom wypełniające mechanizmy interoperacyjności.
 • -Scyfryzowane dane przestrzenne dla potrzeb uruchomienia usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj. Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
 • -Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
 • -Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
 • -Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych oraz utworzenie usługi w tym zakresie.
 • -Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług, który umożliwia:
 • -Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
 • -Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
 • -Zwiększenie wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.
 • -Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
 • -Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
 • -Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.
 • -Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
 • -Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w JST z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

Wartość projektu:

Wkład Funduszy Europejskich: 78 609 814,36 zł

Link do projektu: https://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html

Gmina Teresin brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

źródło informacji: geodezja.mazovia.pl/projekty.html

 

Wielkość czcionki
Kontrast