Indywidualizacja procesu nauczania

“Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin”
– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Intencją projektu jest zaspakajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia klas I-III, zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak i rozwojowymi. Dzięki temu zwiększy się także stopień wykorzystania aktywizujących metod nauczania w szkole. Podniesie to chęć czynnego uczestniczenia dzieci w różnego rodzaju zajęciach, a jednocześnie zwiększy osiągalność uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki finansowe przeznaczone w ramach projektu mają za zadanie doposażyć bazę dydaktyczną szkół celem kompensacji dysfunkcji u dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, mających kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych, dotkniętych zaburzeniami mowy.
Problemem, na jaki odpowiada projekt są zdiagnozowane w poszczególnych szkołach podstawowych gminy Teresin grupy uczniów klas l-lIl posiadających deficyty rozwojowe oraz grupy uczniów szczególnie uzdolnionych, które wymagają zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego. Przeprowadzona przez powołane w szkołach podstawowych gm. Teresin zespoły nauczycieli diagnoza wskazała uczniów klas l-lll wymagających zindywidualizowania procesu nauczania, dla których opracowano programy nauczania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Diagnozę przeprowadzono na podstawie kart obserwacji, wywiadów z nauczycielami oraz testów sprawdzających. Objęła ona uczniów którzy w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 będą uczęszczać do klas l-lll. Zdiagnozowane u uczniów deficyty rozwojowe, bez działań mających na celu ich eliminację lub zminimalizowanie stanowić mog± poważne bariery w osi±ganiu przez tych uczniów sukcesów edukacyjnych na dalszych etapach kształcenia. Jeśli chodzi o uczniów, u których zdiagnozowano szczególne uzdolnienia brak warunków do ich rozwijania nie da im szansy na pełne wykorzystanie ich potencjału. Zaj. pozalekcyjne w ramach niniejszego projektu, a szczególnie możliwość doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt, zgodnie z potrzebami uczniów, stanowiących grupę docelową projektu, dają ogromną szansę na rozwój tych uczniów, ale również przyszłych roczników uczniów szkół prowadzonych przez gminę Teresin.
Dofinansowanie w ramach projektu pn. “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin” wyniosło: 206 024,09 zł, zostało ono przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do czterech szkół z terenu Gminy Teresin: Teresinie, Paprotni, Szymanowie, Budkach Piaseckich.

Wielkość czcionki
Kontrast