Polityka społeczna

Magnesem przyciągającym do Gminy Teresin jest ciekawa propozycja rozwiązań lokalnej polityki społecznej.

Pomoc społeczna jest jednym z zadań własnych gminy jest. Jej cele zawarto w dwóch strategicznych dokumentach : ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych’’ i ,,Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019’’. Mają one istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem rodziny jako najmniejszej komórki społecznej. Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczególną rolę pełnią tu pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe a także asystent rodziny. Ogromną pomocą dla podopiecznych Ośrodka jest bezpłatna pomoc prawna świadczona w Urzędzie Gminy.

Nasze wielodzietne rodziny objęte są pomocą zawartą w Karcie Dużej Rodziny, a osoby starsze – w programie Karta Seniora. Dużą pomocą dla mieszkańców są ulgi w opłatach za wywóz odpadów. Z budżetu gminy przyznawane są dotacje do opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw indywidualnych. Stawiamy na solidną edukację i wychowanie młodzieży realizowane w szkołach samorządowych. Dlatego integralnym elementem gminnej polityki społecznej są stypendia dla najlepszych uczniów i wybitnych młodych sportowców. Dzieci w szkołach samorządowych pochodzące z ubogich rodzin są objęte bezpłatnym dożywianiem. Praca wychowawcza oraz szczególna oferta dla dzieci i młodzieży samorządowych szkół ma tu też wyjątkowe znaczenie. Z kolei ambitny i konsekwentnie realizowany gminny program profilaktyczny dobrze współgra z atrakcyjnymi propozycjami Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwszy z nich znany jest z bogatej ofert zajęć w różnych sekcjach i dobrego familijnego kina. Dla aktywnych w każdym wieku polecamy bogatą ofertę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyposażonego w nowoczesne gabinety fitness, siłownię, saunę, korty tenisowe, boiska i lekkoatletyczny stadion. Sport wyczynowy można uprawiać w sekcji zapaśniczej i łuczniczej w LKS ,,Mazowsze Teresin’’.

Z kolei na aktywnych seniorów z wieloma atrakcjami czeka Klub ,,Radosna Jesień’’.

Lokalnej integracji społecznej dobrze służą tematyczne rodzinne rajdy rowerowe, coroczne festyny rodzinne pn. ,, Rodzina Razem’’ a także październikowe wspólne imieniny naszych mieszkanek o imieniu Teresa. Naszych miłośników starych samochodów gromadzi co roku wyjątkowy w swym rodzaju Zjazd Pojazdów Zabytkowych, związany z osobą dawnego właściciela Teresina księcia Władysława Druckiego – Lubeckiego, I prezesa Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego.

Teresiński samorząd jest poważnie zainteresowany profilaktyką zdrowotną swoich mieszkańców. Z budżetu gminy finansowane są szczepionki przeciwko wirusowi HPV (rak szyjki macicy), a także bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Dużym powodzeniem wśród starszych mieszkańców cieszy się zainicjowana przez Urząd Gminy w połowie 2017 roku akcja ,,Koperta Życia‘’.

W odpowiedzi na braki w mieszkalnictwie w ostatnim czasie wybudowano i zaadaptowano kilkanaście mieszkań komunalnych.

Gmina Teresin odnotowuje niskie bezrobocie, znacznie poniżej średniej krajowej. Teresin nie jest typową ,,sypialnią’’ Warszawy gdyż zdecydowana większość mieszkańców pracuje na miejscu. Jest to też możliwe dzięki funkcjonowaniu ponad 1000 podmiotów gospodarczych, na czele z takimi potentatami jak ,, Bakoma’’, ,,Polskie Młyny’’ czy ,,ProLogis’’.

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju duży nacisk Gmina Teresin kładzie na ochronę środowiska naturalnego. Do pionierskich działań w regionie należała edukacyjna kampania ekologiczna prowadzona na długo przed wejściem ogólnopolskich przepisów o nowej gospodarce odpadami. Takiej polityce sprzyja budowanie pozytywnego wizerunku nowych ekologicznych źródeł energii, a co za tym idzie – aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych na te cele.

Polityka prewencji i zapobiegania patologii oparta jest na ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, Ośrodka Pomocy Społecznej, Posterunku Policji oraz samorządowych szkół. Ich działania skupione są w Gminnym Zespole Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Niebagatelne znaczenie dla profilaktyki ma też duchowe oddziaływanie na naszą społeczność sanktuariów Niepokalanowa i Szymanowa. Szczególnego wymiaru nabiera tu działalność świetlicy profilaktycznej i punktu informacyjnego działających w miejscowym Domu Parafialnym, a także wigilie dla dorosłych i dzieci – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, organizowane we współpracy z Parafią Niepokalanów.

Wielkość czcionki
Kontrast