Rynek pracy

Mieszkańcy Gminy Teresin znajdują zatrudnienie przede wszystkim w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy oraz w okolicznych miastach i miejscowościach. Największe przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie gminy to przeważnie duże firmy w regionie zatrudniające setki osób. Jednak oferowana na rynku liczba miejsc pracy jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób potrzebujących pracy. Występujące na terenie gminy bezrobocie ma różne przyczyny. Po pierwsze: kierunki kształcenia w placówkach ponadgimnazjalnych nie zawsze są adekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy – brak przygotowania osób w zawodach technicznych, co powoduje w kolejnych latach trudności w znalezieniu pracy. Istotne znaczenie ma również niechęć części osób bezrobotnych do podjęcia pracy oraz niedopasowanie wykształcenia części osób do potrzeb rynku pracy, np. duża liczba osób z wykształceniem wyższym humanistycznym przy znikomym zapotrzebowaniu rynku. W latach 2009 – 2014 liczba osób bezrobotnych na terenie gminy zmniejszyła się. W 2014 roku na terenie Gminy Teresin było zarejestrowanych 371 osób bezrobotnych, co w porównaniu do roku bazowego daje ogólny spadek liczby bezrobotnych o około 7,7 %. Wśród bezrobotnych w 2014 roku przeważały kobiety, ich udział wyniósł blisko 50,4%. W ogólnej liczbie osób bezrobotnych najliczniejszą stanowiły osoby pomiędzy 26 a 50 rokiem życia, o prawie 38 % zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia. Osoby bezrobotne są istotną pod względem liczebności grupą beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie.

Wielkość czcionki
Kontrast