Mazowsze walczy ze smogiem

W celu ograniczenia emisji szkodliwych  substancji w dniu 24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 162/17  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia  27 października 2017 roku poz. 9600). Podjęta uchwała ogranicza między innymi używanie pieców, kotłów i kominków oraz paliw, które nie spełniają wymagań określonych prawem, co ma skutkować zredukowaniem zanieczyszczenia emitowane do powietrza.

W/w uchwała weszła w życie 11 listopada 2017 roku. Dlatego przed zakupem pieca warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z przepisami prawa. Od dnia wejścia w życie uchwały, wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymogami ekoprojektu. Szczegóły dotyczące wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, o których mowa w uchwale, wynikają z treści ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Dla kotłów pozaklasowych, niespełniających żadnych norm emisji tzn. niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4  i 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed wejściem w życie uchwały, przewidziano okres przejściowy na dostosowanie się do wymogów ekoprojektu do końca 2022 roku.

W przypadku kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a jednocześnie spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, okres dostosowania wymogów do wymogów ekoprojektu  upływa z końcem 2027 roku.

Właściciele kominków będą musieli do końca 2022 roku wymienić je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Od 1 lipca 2018 roku nie będzie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Uchwała antysmogowa przewiduje przeprowadzanie kontroli urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą prowadzić wójt gminy oraz upoważnieni pracownicy urzędu gminy, policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający przepisy muszą liczyć się mandatem
do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego, kontrolowany zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymogi uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy również stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakość.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale „uchwała antysmogowa” https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html treść uchwały oraz praktyczne informacje dotyczące przyjętej regulacji.

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast