Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. “Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt “Moja przyszłość” ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.
W ramach projektu Gmina Teresin zorganizuje i przeprowadzi w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 2 Szymanowie oraz w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie bloki zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie każdy. Zajęcia zostaną przeprowadzone w od września 2014r.do czerwca 2015 r., w następującym podziale:
– zajęcia z nauki języka obcego;
– zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
– zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Projekt, którego realizacja przypada na lata 2014-2015, przeprowadzi w partnerstwie z Gminą Teresin Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wielkość czcionki
Kontrast