Z PRAC RADY GMINY TERESIN. W NOWY ROK Z NOWYM BUDŻETEM

Sesja LXV 28 grudnia 2022 r.

Radni uchwalili budżet na 2023 r.! Na ostatniej w tym roku sesji – 28 grudnia – przyjęto budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2038.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 85.873.094,00 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 74.408.094,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.465.000,00 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 98.473.094,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 70.259.272,00 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 28.213.822,00 zł. Na oświatę – zgodnie z deklaracją Ministra Finansów – otrzymamy tylko 16.677.291,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 31.743.691,00 zł (33,44 % budżetu gminy). Dużą część dochodów gminy stanowią podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców uzyskamy 14.839.583,00 zł. Są to wartości szacowane – wszystko będzie jednak uzależnione od aktualnej sytuacji gospodarczej gminy i całego państwa. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są wpływy do budżetu w wysokości 37.620.100,00 zł.

W 2023 roku postanowiono przeznaczyć: na modernizację i budowę dróg 700.000,00 zł, na budowę wodociągów i kanalizacji 6.005.000,00 zł, na modernizację obiektów gminnych, w tym termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin (Szkoła Podstawowa w Szymanowie, budynek TOK) – 1.376.682,00 oraz zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie 5.635.000,00 zł, utwardzenie placu manewrowego przy budynkach strażnic OSP Budki Piaseckie i OSP Teresin – 300.000,00 zł, przebudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin – 5.761.140,00 zł. Część środków radni wyasygnowali na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Gmina przekaże 216.500,00 zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego w Posterunku Policji w Teresinie, a także 1.050.000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 180.000,00 zł zaplanowano na ekwiwalenty. Ponadto w budżecie zabezpieczono 8.000.000,00 zł na wsparcie budowy tunelu drogowego w Teresinie. Jak zgodnie podkreślają skarbnik i wójt Gminy Teresin, jest to budżet skrojony na trudne czasy. Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Teresin bip.teresin.pl w zakładce Rada Gminy Teresin/Projekt budżetu gminy Teresin na rok 2023

Na grudniowej sesji radni przyjęli ponadto trzy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmujące działki ew. nr 138/13, 138/14, 138/7 położone w Teresinie Gaju, część obrębu Paprotnia i Maszna oraz działki ew. nr 24, 25, 26/14, 30 położone w obrębie Zielonka. Podjęto także uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Granice – obszar 2a.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2022-2038 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2022. Ustalono także wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 i stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok. Radni postanowili udzielić pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w kwocie 27.500,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3827W Dębówka-Zielonka” – Etap II.

Obrady LXV sesji Rady Gminy Teresin zakończyły informacje Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z ich działalności w okresie międzysesyjnym oraz wolne wnioski.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast