PRACA ZDALNA – ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Grafika ilustracyjna

Grafika ilustracyjna

Uregulowane zostały zasady dotyczące pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 7 kwietnia 2023 roku. Przedstawiamy zmiany, jakie przyniosła nowelizacja Kodeksu pracy.

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna to praca „wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Wykonywanie pracy zdalnej może być dokonywane przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia, np. w formie aneksu.

Jakie są rodzaje pracy zdalnej?

Kodeks pracy wprowadza trzy rodzaje pracy zdalnej:

  • praca zdalna całkowita – praca wykonywana wyłącznie w trybie zdalnym (100% czasu pracy zdalnie),
  • praca zdalna częściowa, tzw. hybrydowa – praca wykonywana częściowo w zakładzie pracy, a częściowo w formie pracy zdalnej,
  • praca zdalna okazjonalna – wykonywana każdorazowo na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, w wymiarze maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Nowe przepisy, dotyczące pracy zdalnej, nakładają na pracodawców konkretne obowiązki, są to m.in.: zapewnienie materiałów i narzędzi pracy, pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją urządzeń niezbędnych do pracy oraz kosztów prądu i niezbędnych usług telekomunikacyjnych, pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, zapewnienie niezbędnego szkolenia i pomocy technicznej. W przypadku, kiedy pracownik korzysta z własnych materiałów i narzędzi pracy, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej z pracodawcą. Ekwiwalent może być zastąpiony ryczałtem dziennym lub miesięcznym. Ponadto pracodawca zobowiązany jest, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, przygotować regulamin pracy zdalnej. Według nowych przepisów, pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością oraz kobietom w ciąży.

Jakie są obowiązki pracownika?

Na pracowniku spoczywa obowiązek dostosowania swojego zdalnego stanowiska pracy do wymogów określonych w zasadach BHP, a także powinność każdorazowego uzgodnienia z pracodawcą miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Szczegółowych informacji w zakresie pracy zdalnej udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Znowelizowany Kodeks pracy wprowadził także możliwość kontroli przez pracodawcę trzeźwości pracowników, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Przepis ten obowiązuje od 21 lutego.

źródło: Kodeks pracy, fot. pixabay.com

Wielkość czcionki
Kontrast