Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412) uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin oraz uchwałą Nr LVIII/439/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Teresin oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 23 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy ul. Zielona 20 96-515 Teresin (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@teresin.pl

 

Strategia_Teresin_do konsultacji_23.05

Formularz_uwag_konsultacji_spolecznych w gminie_Teresin

 

Wielkość czcionki
Kontrast