Z PRAC RADY GMINY TERESIN

25 sierpnia odbyła się LXXV sesja Rady Gminy Teresin, na której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego.

Podczas sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów:

– o kwotę 100.488,00 zł (dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy nr 805.2.25.2023 z dnia 21.07.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Teresin na dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych),

– o kwotę 188.464,00 zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj”), środki te stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę Teresin w 2022 r. na realizację w/w zadania,

– o kwotę 44.800,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i na obsługę zadania),

– o kwotę 54.472,36 zł (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)

– o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i opłat),

– o kwotę 12.417,47 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), środki z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy,

– o kwotę 230.000,00 zł (środki na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawartej między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Teresin z przeznaczeniem na sfinansowanie poprawy stanu infrastruktury sportowej, zakup sprzętu do szkół z terenu gminy),

– o kwotę 5.153,05 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),

– o kwotę 13.710,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego),

– o kwotę 12.437,00 zł (wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzone słupy oświetleniowe),

– o kwotę 14.898,00 zł (środki otrzymane na podstawie umowy dotacji nr 1918/23/OZ/DA   z 13.07.2023 r.  zawartej pomiędzy Wojewódzkim   Funduszem    Ochrony    Środowiska    i Gospodarki    Wodnej   a Gminą    Teresin z przeznaczeniem na dofinasowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminie Teresin – 2023”),

– 52.080,00 zł (rozliczenie końcowe OZE).

Zwiększony zostanie także plan wydatków z uwzględnieniem wszystkich otrzymanych dotacji i dofinansowań o kwoty:

– 5.000,00 zł (zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 380815 W Hermanów Kawęczyn”, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024),

– 215.675,58 zł (zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin”, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023),

– 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont gminnych placów.

Radni wprowadzili także nowe zadanie inwestycyjne:

– pn. „Odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej – obelisk Józefa Piłsudskiego w Szymanowie na działce numer ewidencyjny 175 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 115.000,00 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 168.817,00 zł uległo zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie”.

W następnej kolejności radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Teresin oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie. W uzasadnieniu zmiany zaakcentowano, że organizatorem transportu zbiorowego jest gmina, natomiast wójt powinien podejmować czynności wykonawcze związane ze świadczeniem usług, dopłatami, porozumieniami itp. w zakresie sieci określonej w uchwale. Wójt nie może organizować linii innych niż przewiduje to uchwała. Nowe linie mogą być określone i powołane do życia w drodze zmieniającej uchwały Rady Gminy. Stąd konieczność uchylenia ust. 3 w § 2 uchwały nr LXXIV/551/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lipca 2023 roku.

Na sesji podjęto także projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (szczegóły na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”).

 

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast