Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Podczas LXXX sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 14 listopada, radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał.

Na początku sesji Rada Gminy Teresin wysłuchała Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2022/2023, którą przedstawił pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel. Dokument prezentuje roczne podsumowanie funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Skupia się m.in.: na stanie jej organizacji, kadrze, poziomie nauczania, działaniach podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy też na stanie realizacji zadań oświatowych i ich finansowaniu. Przypomnijmy, że gmina Teresin jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych. W ubiegłym roku szkolnym uczyło się w nich 1257 uczniów, a ich liczba od lat jest ustabilizowana. Informację radni przyjęli jednogłośnie. W kolejnej części radni podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Teresin oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły nadania nazw ulicom: w Serokach-Parceli ul. Jagodowa, a w Teresinie Gaju ul. Sarnia oraz nabycia na rzecz mienia komunalnego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Zielonka. Następnie radni wyrazili zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na cele użytkowe położonego w obrębie geodezyjnym Teresin. Kolejny z rozpatrywanych projektów uchwał dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gnatowice. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze Gminy Teresin, który objęto ustaleniami niniejszego planu. Rada dokonała również zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin, co jest związane z potrzebą powiększenia areału strefy rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny oraz odnawialne źródła energii.

W kolejnej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Teresin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina Teresin wyemituje obligacje na łączną kwotę 5 mln zł w łącznej liczbie 5 tys. sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, a ich emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

Następnie Rada Gminy Teresin w drodze uchwały zatwierdziła wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Decyzję w tym zakresie radni podjęli jednogłośnie. Jak podkreśliła skarbnik Agnieszka Rosa budżet Gminy konstruowany jest tak, by zmiany wysokości opłat lokalnych były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców (patrz tabela: Podatki lokalne 2023-2024). Radni postanowili także obniżyć średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2023 r. na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

Wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038 zmiany wynikały z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o 900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna i zmniejszenie planu dochodów o 1.304,88 zł (środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe). Zmniejszeniu uległ także plan wydatków bieżących. W to miejsce wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne: dokumentacje projektowe, projekty oświetlenia, utwardzenia destruktem, nakładki asfaltowe. W WPF zmienił się załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – część tabelaryczna dostosowana została do zmian w budżecie Gminy Teresin.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard poinformował, że na wniosek wójta Gminy Marka Olechowskiego oraz Klubu Radnych „Niezależni + Zdrowie” podjęta została decyzja o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. W niedługim czasie wszczęta zostanie procedura, m.in. opracowany zostanie Statut tego gremium. Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter opiniotwórczy i doradczy, a jej celem jest propagowanie idei samorządności, szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu lokalnego, inicjowanie działań na rzecz młodzieży, włączanie młodzieży w procesy konsultacyjne, dostarczenie młodzieży narzędzi i wiedzy o uczestnictwie w debacie publicznej, budowanie świadomości obywatelskiej oraz kreowanie działań sprzyjających młodzieży.

Redakcja

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagrania obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast