WALNE ZGROMADZENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W TERESINIE

11 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie. Starostę Sochaczewskiego reprezentowli Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pan Krzysztof Zieliński oraz pani Agnieszka Szafaryn. Przedstawicielem wójta Gminy Teresin był pan Marek Misiak.

Zarząd w składzie Leszek Jarzyński, Sławomir Mitrowski i Tomasz Tondera złożyli sprawozdanie z działalności za 2023 r. Spółka w roku ubiegłym przeprowadziła konserwację na prawie 39 km rowów. Polegała ona, w zależności od potrzeb, na wycince krzaków, koszeniu dna i skarp rowów czy też odmulaniu dna. Naprawiliśmy 14 uszkodzeń na drenowaniu, przekładając 1134 mb rurociągów – to tak, jakby od nowa wykonano 2 ha nowego drenowania. Oczyściliśmy i naprawiliśmy 11 studzienek i wylotów drenarskich. Naprawiliśmy jeden przepust drogowy. Koszt poniesiony na te roboty to 311 728 zł. W skład tej sumy wchodzą 103 257 zł ze składek członków, 67 466 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Rolnictwa, 91 005 zł dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 50 000 zł wykonania przez podmioty gospodarcze pozwoleń wodnoprawnych. Ściągalność składek jest bliska 100% za co dziękujemy członkom spółki. Taka ściągalność pozwala nam na skuteczne ubieganie się o dofinansowanie naszej działalności. Takie wyniki spółki pozwoliły na wycofanie się z podwyżki w roku bieżącym i przyjęto składkę na poziomie 2023 roku, czyli 40 zł. W dyskusji przewijały się sprawy bieżące i oczywiście sprawy związane z CPK. Zarząd poinformował zebranych o prowadzonych konsultacjach z biurami projektowymi o planowanych drogach wokół lotniska, jak i o planach przebudowy jednego z rowów melioracyjnych. Mapa z projektowanymi drogami została udostępniona zebranym. Leszek Jarzyński poinformował zebranych, że w imieniu spółki został już złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o 100 000 zł dotacji na 2024 r. Na koniec podjęto kilka uchwał umożliwiających funkcjonowanie spółki i udzielono absolutorium zarządowi.

                                                                                              Leszek Jarzyński

Prezes GSW w Teresinie

 

Wielkość czcionki
Kontrast