Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Teresin

 

Zaprasza do

 

składania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań gminy w 2024 roku w zakresach:

 

konkurs nr 1:

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych;

 

konkurs nr 2:

działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy,

 

konkurs nr 3:

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wspieranie organizowania aktywnego wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Teresin) w terminie:

do dnia 18 marca 2024 roku, do godz. 16.00.

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.teresin.pl

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast