Spotkanie w sprawie Magazynów Energii

Wójt Gminy Teresin zaprasza użytkowników instalacji fotowoltaicznych do składania deklaracji do przeprowadzenia wizji technicznej możliwości montażu magazynu energii w ramach konkursu 2.3 Odnawialne źródła energii typ projektów: Magazyny energii i ciepła nrFEMA.02.03-IP.01-020/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego i Regionu Warszawskiego Stołecznego na:

ZAKUP I MONTAŻ MAGAZYNU ENERGII
do istniejących instalacji fotowoltaicznych

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:
*w postaci papierowej do Urzędu Gminy Teresin, lub
*w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności) za
pośrednictwem platformy e-PUAP, bądź na adres mailowy urzad.gminy@teresin.pl.
Szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną przedstawione na spotkani w dniu:

12 kwietnia 2024 r., godz. 18.00
sala na Dworcu To.Kultura w Teresinie

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, tel.:
46 864 25 67.


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja zgłoszeniowa 12.03.2024

Regulamin wyboru projektow

 

Wielkość czcionki
Kontrast