XLIX sesja Rady Gminy

Podczas 49. sesji Rady Gminy Teresin podjęto dziewięć uchwał. Obrady odbyły się 27 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Pierwsza z podjętych decyzji dotyczyła uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia Gminy Teresin, stanowiącej drogę, a zaraz potem radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Teresin Kaski, też stanowiących drogę.

Ponadto zdecydowano o wprowadzeniu zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin, w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w gminnych szkołach oraz w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy jak również trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Rada ustanowiła także podział Gminy Teresin na okręgi wyborcze, który w porównaniu do poprzedniego podziału praktycznie nie uległ zmianie.

Gościem sesji był Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny Aesco Group, który w formie prezentacji przedstawił możliwości sfinansowania zadłużenia inwestycyjnego gminy. Po wyczerpującej informacji Rada podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytu i wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2021.

Na zakończenie tej części sesji dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 – 2031 oraz w obecnym budżecie gminy.

Obrady zakończyły się najpierw informacją przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych, a następnie informacją przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym, jak również informacją wójta o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast