Rozpoczęliśmy ewidencję zbiorników bezodpływowych

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Teresin  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Teresin zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Teresin o dokonywanie zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji  w terminie do dnia 31 maja 2023 r. (nie dotyczy nieruchomości podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej).

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

    • w Urzędzie Gminy Teresin (w Biurze Obsługi Mieszkańca) 
    • u sołtysa
    • po przez wypełnienie formularza dostępnego poniżej, podpisanie go i dostarczenie go do nas (tradycyjnie lub elektronicznie):

[druk zgłoszenia – do wydrukowania i wypełnienia ręcznie]

[druk zgłoszenia – do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania – aktywny pdf]

możesz też nie drukować dokumentu i…

[podpisać dokument elektronicznie bezpłatnym podpisem zaufanym] (na stronie gov.pl wybieramy opcję nr 2)

Wypełniony i  podpisany  druk zgłoszenia można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Teresin  – Biuro Obsługi Mieszkańca
  • przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Teresin,  ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl (zgłoszenie przysyłane w formie elektronicznej musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym np. bezpłatnym podpisem zaufanym (jak opisano wyżej) bądź, jeśli jest wysyłane poprzez platformę ePUAP, podobnie, bezpiecznym podpisem elektronicznym, bezpłatnym podpisem zaufanym lub innym podpisem kwalifikowanym dostępnym u zewnętrznych dostawców).

Wójt Gminy Teresin przypomina również, iż każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę ze stosowną firmą na odbiór nieczystości. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

 

 

 

                                  

 

Wielkość czcionki
Kontrast