Z PRAC RADY GMINY TERESIN

27 kwietnia odbyła się LXX sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali widowiskowo-kinowej Dworca TO.Kultura.

 

Radni przyjęli „Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Teresin za 2022 rok”. Przygotowano ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

W następnym punkcie obrad Rada Gminy przyjęła „Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin za 2022 rok”. Jest to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej. Zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, a także określenie: celów strategicznych, kierunków działania, sposobu realizacji strategii i jej ram finansowych, a także wskaźników realizacji działań.

Następnie radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Teresin do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma odciążyć rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Teresin do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” -Edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym jego celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16 roku życia. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej, to praca przede wszystkim z ludźmi, ideami i pomysłami. Ma charakter pracy organizacyjnej, w której dominują czynności, takie jak wykonywanie telefonów, umawianie wizyt, negocjowanie. Są one związane z organizacją czasu wolnego, a więc wszelkich form rozrywki oraz spraw bytowych.

Podczas obrad zdecydowano również o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”, którego podstawowym celem jest ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży.

Na sesji radni zdecydowali również o nadaniu nieruchomościom stanowiącym drogi, znajdującej się w Masznie, nazwy: ulica „Jeżynowa”, a w Nowych Paskach ulica „Chabrowa”.

Kolejne uchwały dotyczyły nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Granice z przeznaczeniem na poszerzenie działki numer 172, stanowiącej drogę gminną 380821W oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działki oznaczone nr ewidencyjnym 383 i 73/4, położone w Teresinie Gaju, na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 73/2, 73/3.  

Radni drogą uchwały przyjęli również wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Teresin. Jednocześnie określili górne stawki opłat za usługi usuwania odpadów oraz odbierania nieczystości ciekłych z nieruchomości (40 zł za 1m3 za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 0,75 zł za 1 litr odpadów, w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, 1,5 zł za 1 litr odebranych odpadów, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny).

Mając na uwadze aktywne wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i drobnego handlu, Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zniesienia obowiązku opłaty targowej na terenie Gminy Teresin.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu (z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego w wysokości 16 500 zł) oraz Powiatowi Sochaczewskiemu (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew od km 2 +220 do km 3 +090 dł. 870 m” w wysokości 1.000.000,00 zł w 2023 r. i 1.050.681,61 zł w roku 2024).

Podczas sesji radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwoty: 7.500.000,00 zł (wsparcie finansowe udzielone od spółki Centralny Port Komunikacyjny na sfinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Paprotni” w ramach sektorowego programu wsparcia „Bezpieczne drogi”), 802.644,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływ z Urzędu Skarbowego podatku VAT za grudzień 2022 r.), 128.058,00 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy).

W wydatkach wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie zadań: „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa -Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” w wysokości 78.846,80 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew od km 2+220 do km 3+090 dł. 870 m” w kwocie 1.000.000,00 zł (wartość kosztorysowa inwestycji 3.550.681,61 zł , w tym dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1.500.0000,00 zł, wkład własny Gminy Teresin – 1.000.000 zł w 2023 roku  oraz 1.050.681,61 zł w 2024 roku).

Wprowadzono także nowe zadania  inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Spacerowej w Paprotni” – 7.500.000,00 zł,  „Dostawa i wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów EZD Proton oraz serwer bazodanowy SQL dla Urzędu Gminy Teresin” – 65.000,00 zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona również Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu (16.500,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

W WPF dostosowano część tabelaryczną do aktualnych wartości dochodów i wydatków po zmianach wprowadzonych uchwałą budżetową i zarządzeniami Wójta Gminy Teresin oraz dodano dotacje majątkową dla powiatu sochaczewskiego w latach 2023-2024 – 1.000.000 zł w 2023 roku oraz 1.050.681,61 zł w 2024 roku.

Następnie radni zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji gminnej pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice”.

Podczas obrad pojawiła się grupa młodzieży, która wystąpiła z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Taki pomysł władzom gminy Teresin przedstawił Hubert Maciejewski, mieszkaniec Dębówki, który uzasadniając prośbę, zwrócił uwagę, że powołanie takiego gremium wpłynie na włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Dodał jednocześnie, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Teresin, idealnie wpisałoby się w obchody 50-lecia gminy Teresin i 200-lecia Teresina. W najbliższej przyszłości teresińscy samorządowcy pochylą się nad tym tematem.

Na zakończenie radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

 

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” -„Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast