Z PRAC RADY GMINY TERESIN

23 maja, podczas LXXI sesji, radni zdecydowali o przyjęciu siedmiu projektów uchwał. Między innymi dokonano zmian budżetowych oraz przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin.

 

Na początku sesji radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działki w obrębie ewidencyjnym Teresin Gaj. Zmiana ta związana jest z potrzebą dostosowania wskaźników dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenu oraz wprowadzenia możliwości lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.

Dwa kolejne projekty uchwał dotyczyły nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Maszna (działka 147/24 o powierzchni 0,0743 ha, działka 147/25 o powierzchni. 0,1586 ha, działka 147/26 o powierzchni 0,3072 ha, działka 177/10 o powierzchni 0,1140 ha, działka 177/12 o powierzchni 0,1011 ha, działka 201/20 o powierzchni 0,4292 ha). Dla wymienionych działek Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Teresin zakłada tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej, zabudowy usługowej oraz drogi dojazdowe. Wyodrębnione działki stanowią drogi dojazdowe, obsługujące łącznie 60 działek.

Na sesji radni zdecydowali również o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki, która zostanie spłacona z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2031.

Następnie zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Po stronie dochodów budżetowych wprowadzono:

400.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Teresin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś”; 250.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Urządzenie terenu przy budynku OSP w Budkach Piaseckich”; 6.000,00 zł – zmniejszenie dochodów bieżących – wpływów z opłaty targowej w związku z zaniechaniem poboru opłaty targowej na terenie Gminy Teresin; 154.241,15 zł – zmniejszanie dochodów bieżących o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; 3.563,16 zł – zwiększenie dochodów bieżących na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

11.835,00 zł – środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego.

W wydatkach wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: -pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. nr ew. 12/5 w Nowej Piasecznicy” na kwotę 30.000,00 zł; pn. „Projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej w ul. Różanej obr. Teresin Gaj” na kwotę 20.000,00 zł; pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni” na kwotę 60.000,00 zł; pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Wiktorii w Granicach” na kwotę 55.000,00 zł; pn. „Wykonanie sieci kanalizacyjnej na działce nr 109/4 obręb geodezyjny Granice” na kwotę 125.000,00 zł; pn. „Dokumentacja na przebudowę ul. Baśniowej w Teresinie” na kwotę 12.000,00 zł; pn. „Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m. Szymanów” na kwotę 10.000,00 zł; pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wąskiej” na kwotę 10.000,00 zł; pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy Al. Księcia Druckiego Lubeckiego” na kwotę 12.000,00 zł; pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380821W w miejscowości Seroki Wieś” o kwotę 400.000,00 zł; pn. „Urządzenie terenu przy budynku OSP w Budkach Piaseckich” na kwotę 407.380,00 zł w tym 250.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego;  pn. „Czyste ciepło w Gminie Teresin” na kwotę 75.000,00 zł; pn. „Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie” na kwotę 20.000,00 zł.

Jednocześnie radni postanowili zwiększyć wydatki na zadanie inwestycyjne po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Paprotni” o kwotę 1.150.000,00 zł. Zwiększeniu o 7.000,00 zł ulegają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Kwotę 5.000,00 zł. przeznaczono na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin oraz kwotę 2.000,00 zł na nagrody motywujące dla funkcjonariuszy wyróżniających się służbą na rzecz społeczności zamieszkałej na terenie gminy Teresin. 40.000,00 zł przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakupienie nowego samochodu będzie miało znaczący wpływ na podniesienie poziomu wyposażenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, stateczność pracy strażaków, a co za tym idzie przełoży się w sposób pośredni na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. O 1.000.000,00 zł zwiększono obsługi długu z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych, a o 111.843,53 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Przychody budżetu Gminy Teresin zwiększono się w pozycjach: Inne źródła (wolne środki) o kwotę 3.091.462,39 zł, Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 111.843,53 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; 8.209,90 zł odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin”.

 

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” -„Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast