Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Sesja LXXII

13 czerwca radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038 oraz w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2023, wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą skorygowania dwóch zapisów w uchwale budżetowej z dnia 23 maja 2023 roku. Kwota przychodów 2023 roku zostaje pomniejszona o kwotę 8.209,90 zł, zwiększone zostają o tę kwotę dochody 2023 roku. Drugi zapis dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Czyste ciepło w Gminie Teresin”. W majowej uchwale zadanie to zostało zapisane jako „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.  W projekcie uchwały zadanie to zostało przeniesione do załącznika „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.”.

Zmiany w WPF polegają na dostosowaniu części tabelarycznej do aktualnych wysokości –dochodów, wydatków, przychodów po wydanych zarządzeniach Wójta i uchwałach Rady Gminy.

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Wielkość czcionki
Kontrast