WÓJT OLECHOWSKI Z KOLEJNYM JEDNOGŁOŚNYM ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

29 czerwca w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się LXXIII sesja Rady Gminy Teresin. Najważniejszym jej tematem było podsumowanie ubiegłego roku budżetowego.

 

Informacje o kondycji gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień, zostały zawarte w obszernym „Raporcie o stanie gminy w 2022 roku”. Swoje krytyczne uwagi do zaprezentowanego dokumentu przedstwił mieszkaniec gminy Sebastian Wardziak. Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania wójtowi, które zostało mu przyznane jednomyślnie. Następnie zaprezentowano sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. W 2022 roku dochody Gminy Teresin zrealizowano na poziomie 89 992 371,27 zł. Na wykonanie zadań gminnych przeznaczono kwotę 102 893 716,59 zł, co oznacza, że na koniec analizowanego roku odnotowano deficyt w wysokości 12 901 345,32 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i kształtowało się na poziomie 5 713 977,95 zł. Przychody budżetu Gminy Teresin na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 491 741,24 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne wynosiły 2 732 793,20 zł, wolne środki zaś stanowiły 2 258 948,04 zł. W 2022 roku Gmina Teresin wyemitowała 15 500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, na łączną kwotę 15 500 000,00 zł. Rozchody budżetu gminy Teresin na dzień 31.12.2022 r. planowano na kwotę 2 500 000,00 zł, co udało się zrealizować w 100%. Na dzień 31.12.2022 r. kwota zobowiązań długoterminowych ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji Gminy Teresin wyniosła 38 950 000,00 zł. W porównaniu do 2021 roku stan zadłużenia gminy wzrósł o 11 870 000,00 zł. Zarówno łączna kwota długu na 31 grudnia 2022 roku, jak i przypadające do spłaty raty wykupu papierów wartościowych, nie przekroczyły górnych granic ustalonych w ustawie o finansach publicznych. W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Teresin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na kondycję budżetu pozytywnie wpłynęły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych: w większości z państwowych funduszy celowych i budżetu samorządu województwa mazowieckiego. W 2022 r. Gmina Teresin uzyskała w ten sposób dodatkowe 6 839 781,52 zł. Wykonanie budżetu za 2022 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania teresińscy radni jednogłośnie udzielili Markowi Olechowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. W tym miejscu wójt podziękował radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych za wspólną pracę, okazywane wsparcie, a także za wielkie zaangażowanie w realizację bieżących zadań gminy. – Ważne jest, że stanowimy jedność. To nie jest tak, że to się wszystko samo robi. Tej robocie trzeba pomóc. Dobrze, że otaczają mnie ludzie, którym rzeczywiście mogę ufać, że się spotykamy, a sesje wyglądają tak, jak wyglądają, bo we wspólnym zaufaniu można wiele osiągnąć. Mam nadzieję, że wiele osiągamy i jeszcze wiele osiągniemy – podsumował swoje wystąpienie włodarz Teresina.

Podczas czwartkowego posiedzenia radni przyjęli także uchwały w sprawie:

– trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

– powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

– zmiany uchwały dotyczącej współdziałania z Gminą Baranów i Gminą Wiskitki celem ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,

– określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku,

– przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmujących część obrębu ewidencyjnego Teresin Gaj oraz część obrębu ewidencyjnego SHRO Skotniki,

– zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2023 (szczegóły w uchwałach).

Podczas sesji głos zabrał także Robert Pindor, wiceprzewodniczący ustępującej po dwuletniej kadencji Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podsumował szeroki zakres działań tego gremium, zwracając szczególną uwagę na jego podstawowe zadania – reprezentowanie interesów społeczności gmin Baranów, Teresin, Wiskitki w merytorycznych rozmowach z właściwymi ministrami i spółką Centralny Port Komunikacyjny, koncentrowanie się na sprawach prawnych, a także analizowanie przygotowywanych przez stronę rządową dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami. Wskazał, że wciąż pozostaje wiele nierozwiązanych, istotnych kwestii, z którymi będzie się trzeba zmierzyć w niedalekiej przyszłości.

W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok. Następnie wysłuchali sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych oraz sprawozdania z działalności jednostek OSP Gminy Teresin za 2022 rok.

Podczas sesji radni zostali zapoznani także z informacjami Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Teresin o ich działalności w okresie międzysesyjnym.

Obrady zakończyło wnikliwe, merytoryczne sprwozdanie kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Joanny Kucharek-Matos o działaniach naszego samorządu związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Swoje spostrzerzenia i uwagi w tym temacie przedstawił w wolnych wnioskach prezes Stowarzyszenia „Ochrona i Rozwój” Tadeusz Szymańczak. Do jego wystąpienia, ale także innych, pojawiających się w przestrzeni publicznej krzywdzących samorząd gminny wypowiedzi Tadeusza Szymańczaka, odniósł się radny Paweł Wróblewski. Zwrócił uwagę, że pan Szymańczak, od wielu lat jako mieszkaniec Gminy Teresin i członek różnych społecznych środowisk, korzysta z przychylności i życzliwości wójta oraz Rady Gminy, a obecnie, zamiast współpracować, obraża i rozsiewa kłamstwa na ich temat. Podkreślił, że od początku pojawienia się tematu CPK, nigdy ani wójt, ani Rada nie wykazali poparcia dla rządowej inwestycji, ani nie sprzyjali jej planowaniu. – Przeciwnie, nasze stanowisko i działania są zawsze krytyczne i zawsze pokazujemy, że inwestycja ta w naszej gminie jest złym pomysłem, ze szkodą dla mieszkańców i środowiska. Pomimo tego nieustanie „walczy” pan z wójtem, radnymi i pracownikami urzędu, sugerując na każdym kroku, że to tylko pan prowadzi słuszną walkę w tej sprawie, a wszyscy pozostali nic nie robią i powinni się od niego uczyć, co i jak należy wykonywać. W ten sposób obraża pan wójta, Radę, urzędników i taką złą, i krzywdzącą opinię przekazuje w „świat” poprzez internetowe wpisy, filmiki i komentarze na Facebooku – mówił radny Wróblewski. Zwrócił także uwagę na fakt, że aktualna działalność pana Szymańczaka związana z CPK, jest jego zdaniem nie do zaakceptowania, ponieważ całkowicie zawłaszczył temat, nie szanując innego stylu działania. – Jest „Szymańczak i reszta świata”. Kto nie myśli i nie robi tak jak on i nie wykonuje jego pomysłów i poleceń, ten jest jego wrogiem i nie ma prawa działać w tej sprawie – kontynuował radny. Na zakończenie swojej wypowiedzi zaakcentował, że taka forma działalności pana Tadeusza Szymańczaka powinna się jak najszybciej zakończyć, gdyż ma już dość wysłuchiwania jego wykładów i pouczeń, które jak się okazuje, są zawsze wyrazem nieuprawnionej i kłamliwej narracji. Zaapelował jednocześnie o szacunek i zatrzymanie hejtu i propagandy. – To nie pan będzie nam wyznaczał, jak ma wyglądać praca i polityka Gminy Teresin. Zarówno w sprawie CPK, ale także w innych kwestiach – podsumował swoje wystąpienie radny Wróblewski.

Redakcja

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast