Z PRAC RADY GMINY TERESIN

21 września 2023 r. w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się LXXVI sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego.

    

Radni zdecydowali o zmianie uchwały z dnia 19.08.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin. Procedowana zmiana wynika z potrzeby dostosowania zapisów podjętej wcześniej uchwały do Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12.05.2023 r. w sprawie obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powyższe rozporządzenie spowodowało, że spółka CPK stała się organem uzgadniającym projekty m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jak również ich zmian. Przytoczone wyżej rozporządzenie zobligowało wójta do uzgodnienia projektu zmiany studium ze spółką CPK. Przesłany do spółki projekt zmiany studium celem uzyskania uzgodnienia nie spotkał się z akceptacją. W związku z powyższym, w celu uzyskania uzgodnienia projektu zmiany studium od spółki CPK, skorygowano obszar opracowania poprzez wyłączenie obszaru kolizji wariantów linii kolejowej nr 5 Korytów – Grudziądz znajdującego się na części działek nr 160, 161/1 i 161/2 położonych w obrębie Topołowa o łącznej powierzchni ok. 4,5 ha.

Kolejna podjęta przez Radę Gminy uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewidenycjnego Topołowa. Uchwalenie nowego planu ma na celu przeznaczenie przedmiotowego obszaru pod tereny produkcji energii (farma fotowoltaiczna).

W kolejnej części obrad radni wyrazili zgodę na ustanowienie na nieruchomościach będących własnością Gminy Teresin, stanowiących działki ewidencyjne nr 159/4 i 160 położone w obrębie ewidencyjnym Topołowa, nieodpłatnej i określonej na 29 lat służebności gruntowej na rzecz dzierżawcy część działki ewidencyjnej nr 161/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Topołowa. Służebność ta będzie polegała na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 6 m.

Podczas sesji radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Procedowane zmiany dotyczyły wyłącznie uchwały budżetowej. I tak w dochodach wprowadzono dotację z Krajowego Biura Wyborczego, dotację od marszałka województwa mazowieckiego, środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na cele własne i atesty, zwiększono także środki na odpis dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli w roku 2023. Wprowadzono również dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Po stronie wydatków uwzględniono wszystkie dotacje celowe i dofinansowania z funduszu pomocy i przeciwdziałania Covid-19. Dokonano także zmian na wniosek dyrektora GOPS, dyrektorów szkół, komendantów Policji i Straży Pożarnej. Zwiększono o 1 250 000 zł obsługę długu z przeznaczeniem na spłatę odsetek. O 400 000 zł zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników, a o 300 000 zł dotację dla Teresińskiego Ośrodka Kultury.

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”. Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Wielkość czcionki
Kontrast