Z PRAC RADY GMINY TERESIN

26 marca 2024 r. odbyła się LXXXV sesja Rady Gminy Teresin. Radni zdecydowali o przyjęciu 8 projektów uchwał i wysłuchali dwóch sprawozdań. Dokonano m.in. zmian budżetowych oraz powołano Młodzieżową Radę Gminy Teresin i nadano jej statut.

Na początku sesji Rada przyjęła dwa sprawozdania. Pierwsze z nich dotyczyło realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Teresin za 2023 rok, drugie natomiast działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie w 2023 roku.  Następnie radni uchwalili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2024 roku.

W kolejnym punkcie obrad Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Teresin trzech niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębach Paprotnia i Granice przeznaczonych pod drogi publiczne kategorii gminnej, klasy dojazdowej.

Radni przyznali także dotację na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Teresin.  Zgodnie ze Statutem Rada będzie liczyła 15 osób, a kandydować będą mogli do niej mieszkańcy naszej gminy w wieku 13-19 lat. Młodzieżowa Rada Gminy powoływana będzie na 2-letnią kadencję, a w jej skład wejdą radni-juniorzy reprezentujący szkoły podstawowe z terenu całej gminy oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (SP Budki Piaseckie – 1 mandat, SP Paprotnia – 3 mandaty, SP Szymanów – 2 mandaty, SP Teresin – 6 mandatów, młodzież ze szkół średnich – 3 mandaty). Opiekę nad młodymi samorządowcami będzie sprawował opiekun powołany decyzją wójta. Celem działania Młodzieżowej Rady Gminy jest: upowszechnianie idei samorządowej wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku lokalnym, reprezentacja interesów młodzieży, współpraca z Samorządami Uczniowskimi, działania na rzecz ochrony i godności ucznia, organizowanie pomocy charytatywnej, promocja kultury, ochrony środowiska, kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych, propagujących cele Młodzieżowej Rady Gminy, współpraca z organami samorządowymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy dzieci i młodzieży. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Teresin odbędą się we wrześniu.

Następnie Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 450.376,80 zł w związku z przyznanym z budżetu wojewody mazowieckiego dofinansowaniem na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji z tego samego źródła w kwocie 1 mln zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Plan dochodów zwiększy się także o dotacje od marszłaka wójwództwa mazowieckiego w kwocie 24 tys. zł na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej i umysłowej Seniorów poprzez poznanie ciekawych miejsc i zajęcia w plenerze jako metoda poprawy warunków życia, otwartości oraz poszerzenia wartości poznawczych wśród seniorów”  (wkład własny Gminy Teresin -7500 zł), o kwotę 1.586.159,85 zł na dofinansowanie Projektu: „Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Funduszu Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wkład własny Gminy Teresin 279.910,57 zł), o kwotę 20 tys. zł na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Teresin” (wkład własny Gminy Teresin 21.150 zł) oraz o kwotę 78.883,00 zł – dofinasowanie przedsięwzięcia pn. „Lokalna strefa aktywności fizycznej w Teresin-Gaj” (wkład własny Gminy Teresin 83.477 zł).

Radni zdecydowali także wprowadzić nowe zadania inwestycyjne: „Poprawa standardu drogi ul. Leśnej w Paprotni poprzez wzmocnienie, utwardzenie i profilowanienawierzchni” na kwotę 120 tys. zł, „Profilowanie drogi gminnej – ul. Zachodnia w Paprotni” na kwotę 130 tys. zł, „Utwardzenie nawierzchni ul. Rubinowej i Złotej w Granicach kruszywem kamiennym” na kwotę 130 tys. zł oraz „Wykonanie map do celów projektowych inwestycji drogowych” na kwotę – 20 tys.zł. O 21 tys. zł zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika – ul. Kaska w Granicach”.

Sesję zakończyły informacje Przewodniczącego Rady Gminy i wójta o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

 

Redakcja

 

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Uchwały Rady Gminy”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast