Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Sesja XLV – 25 listopada 2021 r.

Minutą ciszy rozpoczęła się w czwartek 25 listopada XLV sesja Rady Gminy Teresin. W ten sposób radni uczcili pamięć zmarłego przyjaciela, kolegi, długoletniego pracownika Urzędu Gminy śp. Waldemara Kusia.

Następnie miała miejsce uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę dotychczasowego dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marka Misiaka. Za wieloletnią pracę – w imieniu władz samorządowych – podziękowania złożył wójt Marek Olechowski.

– Marku, zapamiętamy cię jako wspaniałego człowieka i wzorowego menadżera, bo wszystko, co udało ci się zrobić, wpływało na pozytywne postrzeganie naszej gminy. Dziękuję za te lata wytężonej pracy, bo gdyby kierowany przez ciebie zakład kulał, to i my, jako gmina, bylibyśmy inaczej postrzegani – zaznaczył wójt Gminy Teresin.

Były dyrektor otrzymał też podziękowania od przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Linarda, radnych oraz szefów innych gminnych jednostek – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Przez te wszystkie lata pracy samorządowej miałem okazję współpracować z ogromną rzeszą ludzi. I za to bardzo dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pana wójta Marka Olechowskiego, który zawsze wspierał mnie i prowadzony przeze mnie zakład. Zawsze mogłem liczyć na jego pomoc. Dziękuję także panu przewodniczącemu Linardowi i całej Radzie za te lata współpracy. Dziękuję także sołtysom, ale przede wszystkim dziękuję swoim pracownikom, którzy są dla mnie wzorem. To nie ja, tylko oni ciężko pracowali na pozytywny wizerunek GZGK. Odchodzę z wielką satysfakcją, bo mogłem pracować na rzecz tej gminy i jej mieszkańców – mówił odchodzący na emeryturę Marek Misiak.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w planie pracy komisji rewizyjnej. W związku z tym, że przeprowadzenie kontroli przychodów i wydatków OSP w Paprotni za 2020 r. nie leży w gestii samorządu gminnego, a wójta gminy, zasadne okazało się wykreślenie pkt. 4 z planu pracy tejże komisji.

Radni postanowili przyjąć uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Teresin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jak poinformował skarbnik Agnieszka Rosa, emisja obligacji nastąpi w całości w 2021 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2027 -2031. Wielkość emisji oraz termin wykupu poszczególnych serii ustalono, uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2021-2031, osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Teresin korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania – uzasadniała Agnieszka Rosa.

Podjęta przez radnych uchwała jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowują załącznik nr 1 do emisji obligacji, tzn. w latach 2027-2031 zwiększają spłaty rat kapitałowych o kwotę 380.000,00 zł.

Zmiany w uchwale budżetowej uwzględniają autopoprawki. Jedna z nich zwiększa wydatki bieżące o kwotę 35.814,65 zł, tym samym zwiększa się deficyt do kwoty 1.202.242,21 zł.

W związku z tymi zmianami w uchwale budżetowej zmienia się § 1 pkt 2, § 5 oraz § 6. Dochody zostają powiększone o dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwoty: 1.547,00 zł

na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowe tj. zadania pozostałe; 110.359,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 382.991,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W wydatkach, w rozdziale – drogi gminne, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 556.298,28 zł, a wydatki majątkowe o 358.982,09 zł. Zwiększone zostały również zadania inwestycyjne pn. „Odszkodowania za grunty” o kwotę 128.564,63 zł oraz „Zakup gruntów pod drogi gminne” o kwotę 300.000,00 zł. W wydatkach uwzględniono dotacje z MUW oraz zmiany wprowadzone na wniosek dyrektorów szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sesję zakończyły informacje przewodniczącego Rady i wójta Gminy Teresin z ich działalności w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast