Samorząd

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 21 lutego 2024

Podczas LXXXIV sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 19 lutego, radni podjęli siedem uchwał i przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. 

W pierwszym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Teresin do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (edycja 2024). Następnie radni zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w roku 2022 w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych.

Podczas obrad przyjęto także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok i podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok (komisja skontroluje: inwestycję gminną pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin” (marzec 2024), działalności wybranej jednostki organizacyjnej gminy za 2023 rok (wrzesień 2024 r.) oraz dokona oceny wykonania budżetu gminy za 2023 rok  (maj/czerwiec 2024 r.).

Rada Gminy ustaliła również wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Teresin.

Radni postanowili także udzielić pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu w wysokości 51.105,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia linii komunikacyjnej Żyrardów-Wiskitki-Teresin oraz Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin na rok 2024 w wysokości 399.786,15 zł (zadanie pn. „Remont drogi powiatowej na odcinku Skotniki-Strugi  został umieszczony na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przewidziane jest do realizacji w 2024 roku, a kwota 399.786,15 zł stanowi 50 % wkładu własnego niezbędnego do realizacji tego zadania).

Dokonano także zmian w WPF oraz zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Dochody zwiększono o kwoty: 48.009,00 zł – dotacja z KBW na przeprowadzenie i organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 119.894,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 3.655.242,00 zł – zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST5.4750.2.2024 z informacją o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz10.101,30 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 r. Wydatkach zwiększono o kwotę 1.720.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin”. Wprowadzono także nowe zadania inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika – ul. Kaska w m. Granice” na kwotę 90.000,00 zł, pn. „Poprawa standardu drogi ul. Strażackiej poprzez wzmocnienie, poszerzenie i utwardzenie poboczy” na kwotę 162.000,00 zł, pn. „Profilowanie drogi gminnej w dz. nr ew. 97/42 i 97/8 obr. geod. Dębówka” na kwotę 162.000,00 zł, pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w dz. nr ew. 178 obr. geod. Szymanów” na kwotę 162.000,00 zł,  pn. „Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej w dz. nr ew. 64 obr. geod. Kawęczyn” na kwotę 162.000,00 zł, pn. „Wykonanie przyczółków wraz ze wzmocnieniem nawierzchni przepustu w ul. Modrzewiowej w m. Granice” na kwotę 115.000,00 zł oraz pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Paprotni” na kwotę 50.000,00 zł. Ponadto radni postanowili przekazać 12.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, natomiast kwotę 10.000,00 zł przeznaczyli na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin, a kwotę 2.000,00 zł na nagrody motywujące dla funkcjonariuszy wyróżniających się służbą na rzecz społeczności zamieszkałej na terenie gminy Teresin.

Redakcja

 

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Uchwały Rady Gminy”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

WALNE ZGROMADZENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W TERESINIE

9 lutego 2024

11 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie. Starostę Sochaczewskiego reprezentowli Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pan Krzysztof Zieliński oraz pani Agnieszka Szafaryn. Przedstawicielem wójta Gminy Teresin był pan Marek Misiak.

Zarząd w składzie Leszek Jarzyński, Sławomir Mitrowski i Tomasz Tondera złożyli sprawozdanie z działalności za 2023 r. Spółka w roku ubiegłym przeprowadziła konserwację na prawie 39 km rowów. Polegała ona, w zależności od potrzeb, na wycince krzaków, koszeniu dna i skarp rowów czy też odmulaniu dna. Naprawiliśmy 14 uszkodzeń na drenowaniu, przekładając 1134 mb rurociągów – to tak, jakby od nowa wykonano 2 ha nowego drenowania. Oczyściliśmy i naprawiliśmy 11 studzienek i wylotów drenarskich. Naprawiliśmy jeden przepust drogowy. Koszt poniesiony na te roboty to 311 728 zł. W skład tej sumy wchodzą 103 257 zł ze składek członków, 67 466 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Rolnictwa, 91 005 zł dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 50 000 zł wykonania przez podmioty gospodarcze pozwoleń wodnoprawnych. Ściągalność składek jest bliska 100% za co dziękujemy członkom spółki. Taka ściągalność pozwala nam na skuteczne ubieganie się o dofinansowanie naszej działalności. Takie wyniki spółki pozwoliły na wycofanie się z podwyżki w roku bieżącym i przyjęto składkę na poziomie 2023 roku, czyli 40 zł. W dyskusji przewijały się sprawy bieżące i oczywiście sprawy związane z CPK. Zarząd poinformował zebranych o prowadzonych konsultacjach z biurami projektowymi o planowanych drogach wokół lotniska, jak i o planach przebudowy jednego z rowów melioracyjnych. Mapa z projektowanymi drogami została udostępniona zebranym. Leszek Jarzyński poinformował zebranych, że w imieniu spółki został już złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o 100 000 zł dotacji na 2024 r. Na koniec podjęto kilka uchwał umożliwiających funkcjonowanie spółki i udzielono absolutorium zarządowi.

                                                                                              Leszek Jarzyński

Prezes GSW w Teresinie

 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 23 stycznia 2024

Sesja LXXXIII, 17 stycznia 2024 r.

Podczas pierwszej w nowym roku sesji radni podjęli dziewięć uchwał. Jednym z głównych powodów jej zwołania była konieczność dokonania zmian w WPF oraz zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb.

Radni dokonali zmian w rocznym programie współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Priorytetowymi zadaniami publicznymi realizowanymi przez Gminę w 2024 r. w tym aspekcie będą: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych, działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców gminy, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Rada Gminy podjęła także uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli uchwałę potwierdzającą członkostwo Gminy Teresin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Następnie Rada postanowiła udzielić dotacji w 2024 r. na wykonanie robót budowlanych/prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana i św. Pawła Męczenników w Mikołajewie w kwocie 300 tys. zł na zadanie pn. „Remont kościoła w Mikołajewie”, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach w kwocie 129.918,84 zł na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich obrazu Józefa Chełmońskiego „Męczeństwo św. Bartłomieja”, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Szymanowie w kwocie 515 tys. zł na zadanie pn. „Remont dachu barokowego kościoła w Szymanowie” oraz na rzecz Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dom Zakonny w Szymanowie w kwocie 500 tys. zł na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Szymanowie”).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin” (178 tys. zł wkład własny, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 712 tys. zł). W uchwale budżetowej zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.041.241,50 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Teresin w 2023 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 400 tys. zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne

  1. „Zagospodarowanie terenu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie”. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 900.241,50 zł na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół. Zwiększeniu o kwotę 163 tys. zł uległy również wydatki majątkowe (nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ujęcia wód czwartorzędowych – studnia nr 1 A zlokalizowana na działce nr ewidencyjny 97, obręb geodezyjny Nowa Piasecznica” oraz wydatki bieżące o kwotę 400 tys. zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie na wniosek dyrektora jednostki).

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”.Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

11 stycznia 2024

Radni uchwalili budżet na 2024 r.! Na ostatniej w tym roku sesji, 28 grudnia, przyjęto budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2038.

Na grudniowej sesji radni przyjęli „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin za lata 2021-2022”, a następnie uchwalili „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin na lata 2023-2026” z perspektywą do roku 2030. Podstawowym celem sporządzania i uchwalania tego dokumentu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.

Zdecydowano także o likwidacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz wyznaczeniu nowej aglomeracji Teresin. Procedowana uchwała dotyczy zmian granic aglomeracji Teresin, a także zmiany równoważonej liczby jej mieszkańców.

Rada Gminy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Teresin, na części której znajduje się budynek, będący własnością dzierżawcy, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Radni zdecydowali także o zawarciu porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego podstawowym założeniem jest dalsze wzmacnianie i rozwój więzi partnerskich, dążenie do zrównoważonego rozwoju ŻOF-u oraz efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

Radni zajęli się również zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb, ustalili wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 i stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (GZGK) na 2024 rok.

Następnie Rada postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w kwocie 200 tys. złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Skotniki-Strugi” oraz w kwocie 10 tys. złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Głównym przedmiotem obrad Rady było jednak uchwalenie budżetu gminy na 2024 r. oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 r. Zarówno projekt budżetu, jak i projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 116.922.878,05 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 90.796.366,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 26.126.511,62 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 114.322.878,05 zł, w tym na wydatki bieżące – 79.632.935,22 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 34.689.942,83 zł. Na oświatę – zgodnie z deklaracją Ministra Finansów – otrzymamy tylko 19.283.922,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 33.583.966,00 zł  (29,38 % budżetu gminy). Dużą część dochodów gminy stanowią podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców uzyskamy 20.058.894,00 zł. Są to wartości szacowane – wszystko będzie jednak uzależnione od aktualnej sytuacji gospodarczej gminy i całego państwa. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są wpływy do budżetu w wysokości 35.288.500,00 zł. W 2024 roku postanowiono przeznaczyć: na modernizację i budowę dróg 8.338.617,77,00 zł, na budowę wodociągów i kanalizacji 9.470.000,00 zł, modernizację budynku Urzędu Gminy 8.452.837,60 zł, budowę oczyszczalni ścieków w Kawęczynie 2.000.000,00 zł. Część środków radni wyasygnowali na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Gmina przekaże 231.000,00 zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego w Posterunku Policji w Teresinie, a także 1.279.000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 180.000,00 zł zaplanowano na ekwiwalenty. Ponadto w budżecie zabezpieczono 4.000.000,00 zł na wsparcie budowy tunelu drogowego w Teresinie. Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Teresin. 

Wójt Marek Olechowski złożył podziękowania wszystkim pracownikom urzędu za ciężką pracę w roku 2023. Podziękował także pani skarbnik Agnieszce Rosie za sprawne przygotowanie i opracowanie budżetu na rok 2024 oraz rzeczowe przedstawienie jego założeń Radzie Gminy.

Radni Gminy Teresin jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony im budżet, co upoważnia wójta do działania i podpisywania zobowiązań na rok 2024.

Na koniec radni wysłuchali sprawozdań przewodniczącego RG oraz wójta z ich działalności w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 13 grudnia 2023

Podczas LXXXI sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 11 grudnia, radni zdecydowali o przyjęciu 8 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, a także przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Teresin na rok 2024.

Radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028, którego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych o niskich dochodach. Jednocześnie decyzją Rady postanowiono podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Następnie Rada Gminy zdecydowała o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Teresin na 2024 rok. W preliminarzu wydatków na ten cel przewidziano 330 tys. zł.

Na sesji podjęto także trzy projekty uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości. Zdecydowano o zbyciu w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Skrzelew (działka nr 76 o powierzchni 1.0984 ha) na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Ponadto postanowiono nabyć dwie niezabudowane nieruchomości położone w obrębie Pawłowice (działka nr 127/26 o powierzchni 0,1208 ha) oraz w obrębie Paprotnia (działka nr 117/23 o powierzchni 0,2904 ha). Obie przedmiotowe działki stanowią drogi dojazdowe do innych już istniejących działek.

W kolejnym punkcie obrad radni dokonali zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin na 2023 rok w wysokości 375.386,00 zł, a na 2024 rok w wysokości 1.170.190,00 zł.

Radni zajęli się również zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu dochodów o kwotę 442.850,00 zł (zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin w niższej kwocie). Zwiększony został także plan dochodów o 750.000,00 zł (środki na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego nr 11/ADM/2023 zawartej między spółką CPK Sp. z o.o., a Gminą Teresin z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania „Program wsparcia administracji jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego – Program Administracja”). Dokonano również zmian w planie wydatków. O 624.614,00 zł zmniejszono dotację celową na dofinasowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew od km 2 +220 do km 3 +090 dł. 870 m” oraz o 442.850,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin” w niższej kwocie). Zwiększono natomiast o 750.000,00 zł środki z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania: „Program wsparcia administracji jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego – Program Administracja”, W ramach programu zakupione zostaną komputery, ploter, drukarka wieloformatowa, szkolenia z zakresu systemów informacji przestrzennej, wypłacone zostaną także dodatki osobowe. Wprowadzono również zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Dokonano zmian w budżecie na wniosek dyrektorów szkół, GOSiR, GOPS-u i komendanta OSP.

Redakcja

 

 Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 17 listopada 2023

Podczas LXXX sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 14 listopada, radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał.

Na początku sesji Rada Gminy Teresin wysłuchała Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2022/2023, którą przedstawił pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel. Dokument prezentuje roczne podsumowanie funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Skupia się m.in.: na stanie jej organizacji, kadrze, poziomie nauczania, działaniach podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy też na stanie realizacji zadań oświatowych i ich finansowaniu. Przypomnijmy, że gmina Teresin jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych. W ubiegłym roku szkolnym uczyło się w nich 1257 uczniów, a ich liczba od lat jest ustabilizowana. Informację radni przyjęli jednogłośnie. W kolejnej części radni podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Teresin oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły nadania nazw ulicom: w Serokach-Parceli ul. Jagodowa, a w Teresinie Gaju ul. Sarnia oraz nabycia na rzecz mienia komunalnego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Zielonka. Następnie radni wyrazili zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na cele użytkowe położonego w obrębie geodezyjnym Teresin. Kolejny z rozpatrywanych projektów uchwał dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gnatowice. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze Gminy Teresin, który objęto ustaleniami niniejszego planu. Rada dokonała również zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin, co jest związane z potrzebą powiększenia areału strefy rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny oraz odnawialne źródła energii.

W kolejnej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Teresin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina Teresin wyemituje obligacje na łączną kwotę 5 mln zł w łącznej liczbie 5 tys. sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, a ich emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

Następnie Rada Gminy Teresin w drodze uchwały zatwierdziła wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Decyzję w tym zakresie radni podjęli jednogłośnie. Jak podkreśliła skarbnik Agnieszka Rosa budżet Gminy konstruowany jest tak, by zmiany wysokości opłat lokalnych były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców (patrz tabela: Podatki lokalne 2023-2024). Radni postanowili także obniżyć średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2023 r. na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

Wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038 zmiany wynikały z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o 900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna i zmniejszenie planu dochodów o 1.304,88 zł (środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe). Zmniejszeniu uległ także plan wydatków bieżących. W to miejsce wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne: dokumentacje projektowe, projekty oświetlenia, utwardzenia destruktem, nakładki asfaltowe. W WPF zmienił się załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – część tabelaryczna dostosowana została do zmian w budżecie Gminy Teresin.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard poinformował, że na wniosek wójta Gminy Marka Olechowskiego oraz Klubu Radnych „Niezależni + Zdrowie” podjęta została decyzja o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. W niedługim czasie wszczęta zostanie procedura, m.in. opracowany zostanie Statut tego gremium. Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter opiniotwórczy i doradczy, a jej celem jest propagowanie idei samorządności, szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu lokalnego, inicjowanie działań na rzecz młodzieży, włączanie młodzieży w procesy konsultacyjne, dostarczenie młodzieży narzędzi i wiedzy o uczestnictwie w debacie publicznej, budowanie świadomości obywatelskiej oraz kreowanie działań sprzyjających młodzieży.

Redakcja

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagrania obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MAZOWIANKI” Z DOFINANSOWANIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

17 listopada 2023

Miło nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich MAZOWIANKI w Budkach Piaseckich otrzymało dofinansowanie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Zadanie pn „Spotkajmy się!” ma na celu integrację społeczności lokalnej, a otrzymana kwota dotacji doposaży naszą organizację w niezbędny sprzęt AGD.  Koło Gospodyń Wiejskich Mazowianki w Budkach Piaseckich aktywnie działa i wspiera społeczność w zakresie kulinarnym, sportowym i kulturalnym. Organizujemy kiermasze, spotkania, warsztaty. Cieszymy się, że popieracie nasze działania i chętnie z nich korzystacie. Jesteśmy dla WAS!

Zadanie publiczne pn. „Spotkajmy się!” dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

#Mazowsze

pomaga

KGW „Mazowianki”

fot. tusochaczew.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast