Samorząd

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 14 czerwca 2024

Sesja IV, 11 czerwca 2024 r.

11 czerwca odbyła się IV sesja Rady Gminy Teresin. Radni rozpatrzyli sześć projektów uchwał i przyjęli trzy sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych.

Podczas sesji Rada podjęła trzy uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ew. nr 138/13, 138/14, 138/7 położone w obrębie Teresin Gaj, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ew. nr 80/6, 81/1 położone w obrębie Granice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów ewidencyjnych Nowe Gnatowice i Stare Paski – na mocy tego ostatniego, na terenie objętym tym planem, tzn. na ok. 41 ha, mają powstać magazyny wysokiego składowania.

Następnie radni wyrazili zgodę na nabycie na rzecz mienia komunalnego niezabudowanych nieruchomości, pierwszej położonej w obrębie Nowa Piasecznica (dz. 21/12, 21/19) i drugiej usytuowanej w obrębie Nowa Piasecznica (dz. 21/32). Przekazane gminie działki będą stanowiły drogi dojazdowe.

W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się projektem uchwały w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Teresin do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie. W strukturach związku nasz samorząd reprezentować będzie Lech Kaźmierczak.

Na sesji Radni zdecydowali także o przyjęciu sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023 rok (sprawozdanie przedstawił dyrektor Krzysztof Walencik, którego praca i działalność prowadzonego przez niego ośrodka otrzymały  wysoką oceną nie tylko radnych, ale także samych mieszkańców Gminy Teresin), sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023 (sprawozdanie przedstawiła Joanna Milczarek – kierowniczka Referatu ds. Obywatelskich) oraz sprawozdania z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok (sprawozdanie przedstawiła pełnomocniczka wójta Maria Wójcicka).

W wolnych wnioskach radna Anna Gogół zwróciła się do przewodniczącego oraz wójta o podjęcie tematu zbierania, magazynowania i wykorzystywania wód deszczowych oraz oczyszczania tzw. wody szarej i uwzględnienie go w działaniach inwestycyjnych gminy, natomiast radny Marcin Janasz poprosił, aby sesje Rady Gminy odbywały się w godzinach bardziej dostępnych dla większości mieszkańców, tj. w okolicach godziny 17., uzasadniając swój wniosek prawem obywateli do swobodnego w nich udziału.

Na koniec wysłuchano informacji Przewodniczącego Rady Gminy o jego działaniach oraz sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Uchwały Rady Gminy”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

4 czerwca 2024

Sesja III, 27 maja 2024 r.

Podczas majowej sesji radni przyjęli 5 projektów uchwał. Dokonano m.in. zmian budżetowych oraz zdecydowano o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.  

Celem opracowania Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 było wskazanie kierunków współpracy zrzeszonych gmin, które w sposób najskuteczniejszy pozwolą wykorzystać szanse i mocne strony Obszaru i wpłyną na wzmocnienie jego potencjału rozwojowego, a jednocześnie pozwolą zniwelować występujące niedobory i przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Osiągnięcie tych założeń możliwe będzie dzięki realizacji wspólnych projektów nakierowanych na zrównoważony i spójny rozwój Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, których źródłem finansowania będą przede wszystkim środki z nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2021-2027.

Następnie radni uchylili uchwałę Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działkę ew. nr 89/25 położoną w obrębie Teresin Gaj w związku z planowaną zmianą obszaru opracowania planu. W kolejnej części obrad przyjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ewidencyjne numer 89/25 i 89/6 położone w obrębie Teresin Gaj o łącznej powierzchni 0,9281 ha oraz działki ewidencyjne numer 134/4, 134/5, 134/6, 134/7 położone w obrębie Maszna o łącznej powierzchni 0,3080 ha. Przewidywane przeznaczenie w nowych planach miejscowych nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin.

Podczas sesji Rada zajęła się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb.

Redakcja

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Uchwały Rady Gminy”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 17 maja 2024

SESJA II. PIERWSZE DECYZJE NOWEJ RADY GMINY PODJĘTE

 

Za nami druga sesja nowo wybranej Rady Gminy Teresin. Samorządowcy spotkali się 16 maja. Tym razem przyjęli kilka uchwał. Najistotniejszą jej częścią były wybory wiceprzewodniczących Rady oraz składów osobowych komisji stałych.

 

W tajnym głosowaniu jednogłośnie zdecydowano powierzyć funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy Teresin kadencji 2024–2029 radnym Lechowi Kaźmierczakowi i Pawłowi Wróblewskiemu. Bardzo sprawnie przebiegło głosowanie nad poszczególnymi komisjami. Zgodnie z przepisami to do radnych należał też wybór przewodniczących dwóch komisji: rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji (w pozostałych przypadkach to członkowie komisji wybiorą swoich przewodniczących). Oto ich składy: Komisja Rewizyjna – Grzegorz Wychowaniec (przewodniczący), członkowie: Katarzyna Kornacka, Marcin Pietrzak, Piotr Stychlerz, Daniel Zdanowski, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Hubert Konecki (przewodniczący), członkowie: Katarzyna Klata, Jakub Mitrowski, Grzegorz Wychowaniec, Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy – członkowie: Lech Kaźmierczak  Marcin Pietrzak, Piotr Stychlerz, Ryszard Śliwiński, Paweł Wróblewski, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – członkowie: Lech Kaźmierczak, Hubert Konecki, Bogdan Linard, Jakub Mitrowski, Daniel Zdanowski, Komisja Społeczna – członkowie: Damian Chojnacki, Marcin Janasz, Katarzyna Klata, Katarzyna Kornacka, Ryszard Śliwiński.

Radni ustalili także zasady i tryb udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Marka Olechowskiego. Uchwalono miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Teresin, na które będzie składało się: wynagrodzenie zasadnicze – 10.250,00 zł, dodatek funkcyjny – 3.150,00 zł oraz dodatek specjalny – łącznie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Zgodnie z właściwymi przepisami, wójtowi przysługują także dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W kolejnym punkcie obrad Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb.

Sesję zakończyły informacje Przewodniczącego Rady Gminy i wójta o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

 

 Redakcja

 

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Uchwały Rady Gminy”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

SAMORZĄD GMINNY ZAPRZYSIĘŻONY!

12 maja 2024

 6 maja odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Gminy Teresin kadencji 2024-2029. Wójt Marek Olechowski wybrany przez wyborców na kolejną kadencję oraz nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. W skład Rady Gminy Teresin weszło 6 nowych radnych.

Do momentu wyboru przewodniczącego pierwszą sesję nowo wybranej rady poprowadził radny senior – Lech Kaźmierczak z Teresina. Po otwarciu sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyna Włodarczyk wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych. Radni ślubowali, że „będą wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”. Po stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Markowi Olechowskiemu zaświadczenie o wyborze na wójta Gminy Teresin, po czym włodarz Teresina złożył uroczyste ślubowanie, wypowiadając słowa roty:  „Obejmując urząd wójta Gminy Teresin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.  Następnie radni spośród siebie wybrali Przewodniczącego Rady – zaufali doświadczeniu Bogadana Linarda, który funkcję tę będzie pełnił po raz kolejny. Po wyborze Przewodniczącego Rady, przejął on prowadzenie dalszej części obrad.

Rozpoczęta właśnie kadencja gminnego samorządu ma być czasem stabilnej kontynuacji dotychczasowej polityki. Będzie to kolejne pięć lat konsekwentnego realizowania pomysłów na rozwój każdej z miejscowości w naszej gminie. Tak zgodnie zapowiadają nowo wybrani wójt i radni. W swoim przemówieniu Marek Olechowski zaakcentował wagę współpracy i współdziałania. Zwrócił uwagę na niską, bo tylko 53-procentową frkwencję w ostatnich wyborach samorządowych i jak zauważył, będzie w tym duża rola radnych, by przybliżyć urząd i pracę rady mieszkańcom, także tym mniej zainteresowanym działaniami samorządu gminnego.

– Jestem pewien, że rada w tym składzie będzie ze sobą efektywnie współracować. Większość radnych dysponuje niemałym doświadczeniem samorządowym. Nie muszą nabywać tej wiedzy od nowa. Od razu bierzemy się do pracy. Każdy z nas wie, co do niego należy i jak może to wykorzystać dla dobra gminy. Nowi radni, a jest ich sześcioro, mogą być pewni wsparcia bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. Będziemy wspierali wszystkie inicjatywy wójta służące rozwojowi gminy, ale też stanowczo reprezentowali naszych wyborców – powiedział naszej redakcji przewodniczący Bogdan Linard.

Przypominamy, że każda sesja jest otwarta dla mieszkańców. Na stronie bip.teresin.pl dostępne są materiały z prac rady oraz materiały wideo z każdego jej posiedzenia.

Nowo wybranym radnym i wójtowi Markowi Olechowskiemu życzymy skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego. Wierzymy, że zaufanie, którym obdarzyli Państwa wyborcy, przyczyni się do dalszego rozwoju naszej gminy. Życzymy wytrwałości w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian w naszej małej ojczyźnie oraz wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pracy w samorządzie.

 

Redakcja

 

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

6 maja 2024

Polacy jako pierwsi w Europie i drudzy po Stanach Zjednoczonych, 3 maja 1791 roku uchwalili konstytucję, która stanowiła swoisty fundament całego systemu prawnego obowiązującego w państwie oraz gwarancję ochrony praw i wolności wszystkich jego mieszkańców. W Szymanowie obchodziliśmy 233. rocznicę tego ważnego momentu w naszej narodowej historii.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie, którą w intencji Ojczyzny odprawił i homilię wygłosił proboszcz miejscowej parafii ks. Robert Sierpniak. Następnie odbył się kameralny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu modych artystów Franciszka Kantorskiego, Łucji Niedzińskiej i Laury Gołębiewskiej, reprezentujących Teresiński Ośrodek Kultury, pod kierunkiem Joanny Cieśniewskiej oraz Zbigniewa Murawskiego. Bezpośrednio po uroczystościach w kościele delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gminę Teresin reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard oraz dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusz Cieśniewski. W gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Teresin udział wzięli ponadto mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek pomocniczych, dyrektorzy szkół oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Redakcja

 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo Gminy Teresin 25 kwietnia 2024

19 kwietnia 2024 r. odbyła się LXXXVI sesja Rady Gminy Teresin. Radni zdecydowali o przyjęciu 5 projektów uchwał.

Rada rozpatrzyła pięć projektów uchwał i przyjęła „Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Teresin za 2023 rok” oraz „Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Teresin za 2023 rok”. Następnie zdecydowała o zmianach w uchwale w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

W procedowanym planie znalazły się takie zadania, jak: ocena wykonania budżetu gminy za 2023 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin (termin: maj/czerwiec 2024 r.), kontrola działalności wybranej jednostki organizacyjnej gminy za 2023 rok (termin: wrzesień 2024 r.) oraz kontrola inwestycji gminnej pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin” (termin: październik/listopad 2024 r.). Nastęnie radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Teresin i nadania jej statutu. Radni zdecydowali również o przyjęciu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin. W kolejnym punkcie obrad Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwoty 340 tys. zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin”) oraz 151.902,00 zł (ostateczne końcowe rozliczenie projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”).

Zmniejszony został także plan wydatków w zadaniach inwestycyjnych po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych: „Przebudowa drogi gminnej w dz. nr ew. 92/6 obr. Teresin Gaj (oś. Młynarz)” o kwotę 333.804,40 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin” o kwotę 371.500,00 zł środków własnych i zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego, „Przebudowa nawierzchni ul. Modrzewiowej w Granicach” o kwotę 112.055,60 zł oraz „Przebudowa ul. Baśniowej w Teresinie” o kwotę 60.510,32 zł. Radni uwzględnili nowe zadania inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Granice gm. Teresin” – 114.000,00 zł, „Poprawa standardu drogi gminnej poprzez wzmocnienie, poszerzenie i utwardzenie poboczy w dz. nr ew. 178 obr. geod. Seroki Wieś” na kwotę 162.000,00 zł, „Poszerzenie drogi gminnej mieszanką bitumiczną – dz. nr ew. 55 obr. geod. Teresin Gaj” na kwotę 112.000,00 zł, „Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego w działce nr ewidencyjny 119/5 obr. geod. Paprotnia” na kwotę 162.000,00 zł, „Wykonanie przepustu w ul. Gajowej w m. Paprotnia” na kwotę 112.000,00 zł, „Dostawa z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Szymanów” – 110.000,00 zł, „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w ul. Rubinowej w Granicach” –  50.000,00 zł oraz „Urządzenie placu zabaw w m. Teresin” – 130.000,00 zł.

Radni zdecydowali również o udzieleniu dotacji dla spółki wodnej w wysokości 73.585,00 zł oraz 157,30 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. 13.703,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Redakcja

 

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Uchwały Rady Gminy”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Spotkanie w sprawie Magazynów Energii

Logo Gminy Teresin 9 kwietnia 2024

Wójt Gminy Teresin zaprasza użytkowników instalacji fotowoltaicznych do składania deklaracji do przeprowadzenia wizji technicznej możliwości montażu magazynu energii w ramach konkursu 2.3 Odnawialne źródła energii typ projektów: Magazyny energii i ciepła nrFEMA.02.03-IP.01-020/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego i Regionu Warszawskiego Stołecznego na:

ZAKUP I MONTAŻ MAGAZYNU ENERGII
do istniejących instalacji fotowoltaicznych

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:
*w postaci papierowej do Urzędu Gminy Teresin, lub
*w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności) za
pośrednictwem platformy e-PUAP, bądź na adres mailowy urzad.gminy@teresin.pl.
Szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną przedstawione na spotkani w dniu:

12 kwietnia 2024 r., godz. 18.00
sala na Dworcu To.Kultura w Teresinie

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, tel.:
46 864 25 67.


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja zgłoszeniowa 12.03.2024

Regulamin wyboru projektow

 

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Teresin

9 kwietnia 2024

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

Wielkość czcionki
Kontrast