Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wójt Gminy Teresin ogłasza, że mieszkańcy od dnia 17.09.2023  roku do dnia 30.10.2023 roku (włącznie) mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Teresin, celem wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii służących zmniejszeniu emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dotacja może być udzielona tylko raz  i nie jest przyznawana na wydatki związane z wymianą źródła ciepła mającym miejsce przed zawarciem umowy  dotacyjnej z Gminą Teresin.

Miejsce i forma składania wniosków: Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej  należy złożyć w Urzędzie Gminy Teresin ul. Zielona 20, 96-515 Teresin (Biuro Obsługi Mieszkańców) osobiście lub za pomocą  operatora pocztowego  (za dotrzymanie terminy złożenia wniosku będzie uważana data wpływu dostarczenia wniosku do urzędu przez operatora) .

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń (decyduje data wpływu do Urzędu), do wysokości środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Gminy Teresin.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

Wnioski złożone przedwcześnie lub po upływie wskazanego wyżej terminu – nie będą rozpatrywane.

Wnioski rozpatruje się do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy w danym roku a wnioski, których realizacja będzie niemożliwa z uwagi na wyczerpanie środków finansowych, przy braku możliwości udzielenia dotacji, pozostają w aktach Urzędu Gminy bez rozpatrzenia. Wnioski niezrealizowane w danym roku,  wygasają z dniem 31 grudnia 2023 roku i nie będą stanowić podstawy udzielenia dotacji celowej w roku następnym.

Dotacją objęty jest zakup następujących urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych:

 1. kocioł na biomasę, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), spełniające wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;
 2. kocioł gazowy;
 3. kocioł olejowy;
 4. kocioł elektryczny;
 5. pompę ciepła, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.).

Jako budynek mieszkalny rozumie się budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, z zastrzeżeniem  art. 3 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  „Budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.” .

Dotacją wynosi 90% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

 1. 9 000,00 zł dla kotła na biomasę o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), spełniające wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła elektrycznego (pkt. 1-4)
 2. 18 000,00 zł dla pompy ciepła, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.)
  (pkt. 5).

Dotacja będzie udzielana  na zakup urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych),  które będą posiadać atesty dopuszczające do powszechnego użytku z gwarancją producenta
min. 24 miesiące.

Dotacji nie podlegają w szczególności koszty zakupu i montażu systemów grzewczych do nowobudowanych obiektów (jedynie budynków istniejących) oraz kosztów uzbrojenia terenu i przyłączy instalacyjnych poza granicami działki, na której realizowane jest dofinansowywane zadanie.

 Jako budynek istniejący rozumie się budynek oddany do użytkowania, zaś budynek nowo budowany to dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, ale nie został oddany do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dotację.

Podstawą rozliczenia dotacji będzie złożony przez wnioskodawcę, w terminie określonym w umowie o dotację, wniosek o wypłatę dotacji wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku i umowie o dotację.

Zasady udzielenia ww. dotacji określone zostały w uchwale nr LXXV/554/2023   Rady Gminy w Teresin z dnia 25 sierpnia 2023 r w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku  poz. 9594).

 

Załączniki:

 1. Uchwała nr LXXIII/554/2023 Rady Gminy w Teresin z dnia 25 sierpnia  2023 r w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku  9594) –  link do uchwały

 

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej –

ZAL. 2 WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i ubiega się o dotację stanowiącą pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informację określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)

Gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa do wniosku należy dołączyć:

 1. uchwałę wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację przedsięwzięcia,
 2. uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty,
 3. w sytuacji ustanowienia zarządu wspólnoty, umowę o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.

 

 1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU KOTŁA NIESPEŁNIAJĄCEGO NORMY PN-EN 303-5:2012

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY TERESIN

ZAŁ. 4 WNIOSEK O WYPŁATĘ

 1. PROJEKT UMOWY NA DOTACJĘ

ZAŁ. 5 PROJEKT UMOWY 2023

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast