Bez kategorii

NASZE WSPÓLNE KOLĘDOWANIE – VIII POWIATOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW SZKOLNYCH

16 lutego 2024

02 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni odbył się VIII Powiatowy Przegląd Chórów Szkolnych pod hasłem „Nasze wspólne kolędowanie”.

 

Do występów przystąpili wokaliści tylko z dwóch placówek: uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni – pod batutą p. Jacka Wiśniewskiego oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie – pod batutą p. Agnieszki Fortuny. Młodzi artyści byli wzorowo przygotowani i zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Widownia mogła usłyszeć tradycyjne kolędy, pastorałki oraz inne piosenki o Bożym Narodzeniu, a każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. Chóry wykonywały swoje utwory z udziałem solistów i przy akompaniamencie takich instrumentów jak keyboard, altówka, akordeon, gitara, tamburyno. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Szczególne podziękowania za wsparcie i patronat nad imprezą należą się p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Paprotni Jolancie Daczko. Dziękujemy również Radzie Rodziców, która zadbała o słodki poczęstunek. Dziękujemy siostrze Elżbiecie Szwarockiej za akompaniament na gitarze i akordeonie oraz za pomoc w przygotowaniu dekoracji, nauczycielom p. Annie Kołodziejak, p. Annie Chojnackiej oraz p. Katarzynie Łukasiak za wykonanie plakatów promujących powyższą imprezę.

Dziękujemy naszym gościom – p. Agnieszce Fortunie i p. Renacie Kołodziejak za udaną współpracę i przygotowanie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.

 

Jacek Wiśniewski

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 6 października 2023

W piątek (29.09.) odbyła się LXXVII sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni rozpatrzyli osiem projektów uchwał.

 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Pawłowice i SHRO Pawłowice.

Kolejne pięć uchwał dotyczyło nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w Masznie (dz. 185/7 o powierzchni 0,2177 ha), Starym Mikołajewie (dz. 7/11 o powierzchni 0,0706 ha), Granicach (dz. 65/5 o powierzchni 0,0331 ha, dz. 104/48 o powierzchni 0,0018 ha, dz. 104/50 o powierzchni 0,0079 ha, dz. 104/52 o powierzchni 0,0046 ha) oraz Pawłowicach (dz. 149/2 o powierzchni 0,00081 ha, dz. 149/12 o powierzchni 0,0064 ha, dz. 149/1 o powierzchni 0,0487 ha, dz. 150/1 o powierzchni 0,1124 ha, dz. 149/13 o powierzchni 0,1330 ha, dz. 150/14 o powierzchni 0,1969 ha). Wyodrębnione działki stanowią drogi dojazdowe, ciąg pieszo-rowerowy bądź drogi publiczne i będą przekazane nieodpłatnie na rzecz mienia komunalnego.

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli się Strategię rozwoju Gminy Teresin na lata 2023 –2030. Przyjęty przez radnych dokument stanowi podstawę do zrównoważonego i harmonijnego zarządzania przyszłością Gminy w perspektywie do roku 2030. Stanowi wizję rozwoju i scenariusz działań uwzględniający wszystkie aspekty życia i wyznacza kierunki dla procesów i programów realizowanych w Gminie Teresin w kolejnych latach.

Podczas sesji radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Procedowane zmiany dotyczyły wyłącznie uchwały budżetowej. Po stronie dochodów wprowadzono 95.358,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 3.355,83 zł – środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu Pomocy i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dokonano zmian w planie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz zmian na wniosek dyrektorów szkół, GOPS i GOSiR.

Wprowadzno także nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa linii kablowej NN oświetlenia ulicznego w m. Elżbietów” – 120.000,00 zł.

Rada Gminy wysłuchała również informacji Przewodniczącego Rady Gminy o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

W wolnych wnioskach głos zabrała m.in. sołtyska Granic Anna Gogół, zwracając uwagę radnych na akty wandalizmu, do których doszło na ogólnodostępnym boisku stworzonym przez mieszkańców sołectwa w tzw. „czynie społecznym”. Wandale uszkodzili huśtawkę, zniszczyli bramki, a na placu zabaw i toalecie pozostawili wulgarne napisy.  Z uwagi na brak możliwości ciągłego monitorowania tego obszaru przez mieszkańców, zaniepokojona sytuacją pani sołtys, zwróciła się z prośbą do radnych o zabezpieczenie monitoringiem wizyjnym wspólnego majątku. – Nie możemy się godzić na zachowania, które są niewłaściwe, nie możemy tolerować niszczenia dobra publicznego. Wandalizm kosztuje nas wszystkich! – apeluje Anna Gogół.

 

Redakcja

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Europejski Tydzień Mobilności 2023

16 września 2023

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności organizowanego od 16 do 22 września 2023 r. Gmina Teresin zachęca swoich mieszkańców do zrezygnowania z używania samochodu w każdej sytuacji, w której nie jest to konieczne i nie utrudnia codziennego funkcjonowania. Przesiadamy się na rowery i chodzimy pieszo. Mamy nadzieję, że aura będzie sprzyjać takim postanowieniom a zdrowe nawyki zostaną z nami na dłużej.

NARODOWE CZYTANIE 2023

31 sierpnia 2023

Serdecznie zapraszamy 9 września godz. 11:00 do Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Granicach na wyjątkowe biblioteczne wydarzenie, czyli Narodowe Czytanie 2023.

Podczas tegorocznego Narodowego Czytania będziemy mieli przyjemność czytać na głos „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

 

Narodowe Czytanie jest organizowane z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas 12. odsłony akcji będziemy czytać wspólnie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Jest to „jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie obchodzone jest w 2023 roku.”

 

W programie:

 • wspólne czytanie tegorocznej lektury, ponadto
 • przewidziano pamiątkowe egzemplarze książki dla uczestników wraz ze specjalnym stemplem oraz słodki poczęstunek.

 

Zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w wydarzeniu

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie

 

 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

logo gminy teresin 31 sierpnia 2023

25 sierpnia odbyła się LXXV sesja Rady Gminy Teresin, na której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego.

Podczas sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów:

– o kwotę 100.488,00 zł (dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy nr 805.2.25.2023 z dnia 21.07.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Teresin na dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych),

– o kwotę 188.464,00 zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj”), środki te stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę Teresin w 2022 r. na realizację w/w zadania,

– o kwotę 44.800,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i na obsługę zadania),

– o kwotę 54.472,36 zł (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)

– o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i opłat),

– o kwotę 12.417,47 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), środki z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy,

– o kwotę 230.000,00 zł (środki na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawartej między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Teresin z przeznaczeniem na sfinansowanie poprawy stanu infrastruktury sportowej, zakup sprzętu do szkół z terenu gminy),

– o kwotę 5.153,05 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),

– o kwotę 13.710,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego),

– o kwotę 12.437,00 zł (wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzone słupy oświetleniowe),

– o kwotę 14.898,00 zł (środki otrzymane na podstawie umowy dotacji nr 1918/23/OZ/DA   z 13.07.2023 r.  zawartej pomiędzy Wojewódzkim   Funduszem    Ochrony    Środowiska    i Gospodarki    Wodnej   a Gminą    Teresin z przeznaczeniem na dofinasowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminie Teresin – 2023”),

– 52.080,00 zł (rozliczenie końcowe OZE).

Zwiększony zostanie także plan wydatków z uwzględnieniem wszystkich otrzymanych dotacji i dofinansowań o kwoty:

– 5.000,00 zł (zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 380815 W Hermanów Kawęczyn”, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024),

– 215.675,58 zł (zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin”, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2023),

– 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont gminnych placów.

Radni wprowadzili także nowe zadanie inwestycyjne:

– pn. „Odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej – obelisk Józefa Piłsudskiego w Szymanowie na działce numer ewidencyjny 175 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 115.000,00 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 168.817,00 zł uległo zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie”.

W następnej kolejności radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Teresin oraz gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie. W uzasadnieniu zmiany zaakcentowano, że organizatorem transportu zbiorowego jest gmina, natomiast wójt powinien podejmować czynności wykonawcze związane ze świadczeniem usług, dopłatami, porozumieniami itp. w zakresie sieci określonej w uchwale. Wójt nie może organizować linii innych niż przewiduje to uchwała. Nowe linie mogą być określone i powołane do życia w drodze zmieniającej uchwały Rady Gminy. Stąd konieczność uchylenia ust. 3 w § 2 uchwały nr LXXIV/551/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lipca 2023 roku.

Na sesji podjęto także projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (szczegóły na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”).

 

Redakcja

 

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

 

CZERWCOWY NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

30 czerwca 2023

Najnowszy numer bezpłatnego, teresińskiego miesięcznika samorządowego „Prosto z Gminy”, trafił już do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw gminy Teresin.

W tym wydaniu można przeczytać m.in. o:

 • jubileuszowej Gali 200-lecia Teresina i 50-lecia Gminy Teresin,
 • pracach Rady Gminy Teresin,
 • realizacji kolejnych gminnych inwestycji,
 • działalności szkół,
 • działalności Klubu Seniora „Radosna Jesień”,
 • Teresińskiej Nocy Czerwcowej ‘2023.

Miesięcznik prezentuje także informacje o sukcesach sportowych zawodników wszystkich sekcji LKS Mazowsze Teresin.

Zapraszamy do lektury!

CZERWCOWY 2023 NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

CO MOŻE ŚNIĆ SIĘ ÓSMOKLASIŚCIE?

14 czerwca 2023

Od takiego pytania rozpoczęła się praca nad najnowszym spektaklem młodzieżowej grupy z Pracowni Teatralnej Teresińskiego Ośrodka Kultury. Nie bez powodu temat ten przewijał się na tegorocznych próbach – część zespołu Ciszej tam Za Kulisami kończyła w tym roku przygodę w szkole podstawowej.

Spektakl premierowo zaprezentowano w Dzień Dziecka. Dwukrotnie pokazywany był dla uczniów ze szkół w Teresinie i Szymanowie. W sumie podczas czterech pokazów na widowni zasiadło około 200 osób. Tradycyjnie scenariuszem i reżyserią zajęła się instruktorka TOK Kasia Rospędowska. Widzowie docenili czarny humor, dystans oraz grę aktorską młodych artystów. Miejmy nadzieję, że grupa, pomimo życiowych zmian będzie działała dalej i jeszcze nie raz zaskoczy nas swoimi pomysłami.

 

źródło: TOK

fot. Janusz Frychel

 

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

logo gminy teresin 23 maja 2023

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412) uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin oraz uchwałą Nr LVIII/439/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Teresin oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 23 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

 1. przesłać na adres: Urząd Gminy ul. Zielona 20 96-515 Teresin (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
 2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca,
 3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@teresin.pl

 

Strategia_Teresin_do konsultacji_23.05

Formularz_uwag_konsultacji_spolecznych w gminie_Teresin

 

Wielkość czcionki
Kontrast