Ochrona środowiska

Europejski Tydzień Mobilności 2023

16 września 2023

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności organizowanego od 16 do 22 września 2023 r. Gmina Teresin zachęca swoich mieszkańców do zrezygnowania z używania samochodu w każdej sytuacji, w której nie jest to konieczne i nie utrudnia codziennego funkcjonowania. Przesiadamy się na rowery i chodzimy pieszo. Mamy nadzieję, że aura będzie sprzyjać takim postanowieniom a zdrowe nawyki zostaną z nami na dłużej.

Z PASJI DO ZIELARSTWA

6 czerwca 2023

27 maja w Kobylinie k. Grójca wręczono nagrody finalistom regionalnego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs ma przybliżać tradycyjne produkty i potrawy regionalne oraz promować dziedzictwo kulinarne Mazowsza. Tegoroczny finał połączono z obchodami Święta Kwitnących Jabłoni.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Mazowiecki finał XXII edycji konkursu, jak co roku, został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Do finału w województwie mazowieckim zgłoszono 5 potraw i 45 produktów regionalnych.  Komisja nagrodziła 12 produktów i przyznała 7 wyróżnień. Miło nam poinformować, że jedną z nagród zdobyła sołtyska wsi Granice Anna Gogół. Pani Anna otrzymała I nagrodę w kategorii Produkt regionalny pochodzenia roślinnego. Podniebienia komisji konkursowej pidbił syropek z owoców czarnego bzu, przyrządzony według specjalnej receptury fitoterapeutki i psychodietetyczki z Granic. Nagrody laureatce wręczyli Leszek Przybytniak – przewodniczący Sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, radny Województwa Mazowieckiego, Dariusz Gwiazda – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz Monika Woźniak – Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Redakcja

WAŻNE!!! Obwieszczenie RDOŚ w sprawie CPK

Logo Gminy Teresin 19 kwietnia 2023

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości składania uwagi i wniosków do prowadzonego postępowania ws. CPK

W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.162) z dnia 5 kwietnia 2023 r. dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jej funkcjonowania, informujemy:

– o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postepowania przez każdego, tym zainteresowanego w terminie od 7 kwietnia do 6 maja 2023 r.

– uwagi i wnioski należy składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.in. na adres mailowy:  CPK.udzial@warszawa.rdos.gov.pl

– materiały dotyczące raportu oddziaływania na środowisko, postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i opinia Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dostępne są pod linkami wskazanymi poniżej oraz w załącznikach.

 

 


DO POBRANIA:

-Link do raportu oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia: budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania:

RAPORT CPK w formacie .zip

-Link do uzupełnień:

UZUPEŁNIENIE w formacie .zip

-Link do obwieszczenia – RDOŚ:

Obwieszczenie – RDOŚ

-Link do opinii sanitarnej dla CPK:

OPINIA SANITARNA

-Link do opinii RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie dla CPK:

OPINIA RZGW w Warszawie PGW WP dla CPK

Rozpoczęliśmy ewidencję zbiorników bezodpływowych

Logo Gminy Teresin 19 kwietnia 2023

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Teresin  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Teresin zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Teresin o dokonywanie zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji  w terminie do dnia 31 maja 2023 r. (nie dotyczy nieruchomości podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej).

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

    • w Urzędzie Gminy Teresin (w Biurze Obsługi Mieszkańca) 
    • u sołtysa
    • po przez wypełnienie formularza dostępnego poniżej, podpisanie go i dostarczenie go do nas (tradycyjnie lub elektronicznie):

[druk zgłoszenia – do wydrukowania i wypełnienia ręcznie]

[druk zgłoszenia – do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania – aktywny pdf]

możesz też nie drukować dokumentu i…

[podpisać dokument elektronicznie bezpłatnym podpisem zaufanym] (na stronie gov.pl wybieramy opcję nr 2)

Wypełniony i  podpisany  druk zgłoszenia można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Teresin  – Biuro Obsługi Mieszkańca
  • przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Teresin,  ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl (zgłoszenie przysyłane w formie elektronicznej musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym np. bezpłatnym podpisem zaufanym (jak opisano wyżej) bądź, jeśli jest wysyłane poprzez platformę ePUAP, podobnie, bezpiecznym podpisem elektronicznym, bezpłatnym podpisem zaufanym lub innym podpisem kwalifikowanym dostępnym u zewnętrznych dostawców).

Wójt Gminy Teresin przypomina również, iż każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę ze stosowną firmą na odbiór nieczystości. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

 

 

 

                                  

 

STOP WYPALANIU TRAW!

logo osp niepokalanow 13 kwietnia 2023

Za nami pierwsze, tak wyczekiwane, wczesnowiosenne dni. Jednak dla strażaków ten czas – szczególnie miesiące od marca do czerwca – od lat kojarzą się ze wzmożoną ilością zdarzeń związanych z wypalaniem traw.

Pomimo corocznych, licznych działań prewencyjnych, mających uświadamiać o szkodliwości wypalania traw, ilość interwencji związanych z tym procederem wciąż oscyluje na wysokim poziomie. W minionym roku na terenie Mazowsza wystąpiło 6 439 pożarów traw, natomiast od początku 2023 roku odnotowano już blisko 500 takich zdarzeń. Każdy z tych pożarów niesie za sobą tragiczne konsekwencje dla ekosystemu i stanowi zagrożenie dla życia, zwierząt i ludzi. Za większość z tych pożarów, niestety, odpowiedzialność ponosi człowiek.

Charakterystyczne dla tego typu pożarów jest to, że bardzo często wymykają się one spod kontroli, przenosząc się na pobliskie lasy i zabudowania. Pożary te są trudne do opanowania, a przy silnym wietrze bardzo szybko rozprzestrzeniają się na ogromne powierzchnie. Ludzie w wyniku takich zdarzeń, niejednokrotnie, tracą dorobek całego życia. Inną konsekwencją tego rodzaju pożarów jest zmniejszenie widoczności na drogach związane z dużym zadymieniem, co skutkować może niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Podpalanie traw jest zatem bardzo ryzykownym sposobem przeprowadzania wiosennych porządków.

Wypalanie traw to również duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych często ze sobą sąsiadują, a czasem wręcz się przenikają. Ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, stanowiąc zagrożenie dla zwierzyny, niszcząc bezpowrotnie także bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.

Przypominamy! Wypalanie traw jest zabronione i karalne!

Za wypalanie traw przewiduje się karę nagany, aresztu lub grzywny. Zgodnie z zapisani art. 130a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375.): „Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 zł”.

Pamiętajmy i weźmy sobie do serca apele strażaków: „Wypalanie traw jest niebezpieczne, szkodliwe dla całego ekosystemu, kompletnie nieopłacalne i prawnie zabronione”.

 

Państwowa Straż Pożarna

2,7 MLN ZŁOTYCH DLA GMINY TERESIN

logo WFOSiGW 7 kwietnia 2023

2,7 MLN ZŁOTYCH Z WFOŚiGW W WARSZAWIE DLA GMINY TERESIN NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

LOGO WFOSiGW

5 kwietnia wójt gminy Teresin Marek Olechowski, w obecności wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego oraz wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomira Mazurka, podpisał umowę pożyczkową o wartości ponad 2,7 mln zł z prezesem WFOŚiGW w Warszawie Markiem Ryszką.

zdjęcie wójta gminy Teresin Marek Olechowski, w obecności wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego oraz wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomira Mazurka

W ramach inwestycji z terenu gminy zniknie 1997 sztuk opraw sodowych o łącznej mocy 184 380 W. Zastąpią je nowoczesne oprawy w technologii LED o dużo mniejszej mocy – 75.710 W. Dodatkowo wymienione zostaną 323 sztuki wysięgników na istniejących słupach oraz zamontowane dodatkowe 405 sztuki lamp LED. Dzięki przeprowadzonej inwestycji gmina zaoszczędzi połowę energii elektrycznej używanej dotychczas do oświetlania ulic, tj. 387 735 kWh/rok. Dodatkowo emisja CO2 zmniejszy się o połowę, tj. 278,781 Mg/rok.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 5 mln zł. Gmina uzyskała 2,7 mln zł pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Umowa zakłada możliwość umorzenia nawet 30% zobowiązania i przeznaczenia środków na kolejną proekologiczną inwestycję.

 

źródło: wfosigw.pl

 

Uwaga! Zamknięty PSZOK w Granicach

28 marca 2023

Urząd Gminy Teresin informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Granicach (PSZOK) w dniu 08.04.2023 roku będzie zamknięty.

Wielkość czcionki
Kontrast