Rolnictwo

Obwieszczenie dot. zgłoszonych kandydatów do Izb Rolniczych

logo gminy teresin 22 września 2023

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 239
w Teresinie
z dnia 8 września 2023 roku


Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb
Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
osób uprawnionych, że głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych
członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych
kandydatów. W tym przypadku w wyborach do Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Sochaczewskiego, zarządzonych na
dzień 24 września 2023 roku, za wybranych członków Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Sochaczewskiego z gminy Teresin uznaje
się zgłoszonych kandydatów:
1. Brodowski Wojciech Kazimierz, lat 56, zam. Gaj,
(nazwisko, imię/imiona, wiek, miejscowość)
2. Włodarski Grzegorz, lat 40, zam. Seroki -Wieś.


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/ Mirosław Matyska

Treść całego obwieszczenia:

https://bip.teresin.pl/public/getFile?id=366393

Upływa termin zgłaszania do komisji okręgowych izby rolniczej

logo gminy teresin 1 września 2023

I N F O R M A C J A

 

4 września 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatów i rejestrowania kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 239 w Teresinie pełni dyżur w dniu 4 września 2023 r. w godzinach od 14.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Teresin (sekretariat).

Sposoby szacowania strat przez rolnika spowodowanych suszą w 2023 r.

logo gminy teresin 27 lipca 2023

Uwaga rolnicy!

Pismem z dnia 18 lipca 2023r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Link do aplikacji oraz strony monitoringu suszy rolniczej:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1428082/

Producent rolny w aplikacji możne oszacować szkody również po zbiorach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru (nie szacujemy ściernisk, zboża w magazynach, itp.)

Z prac komisji sporządzony będzie raport oszacowania szkód (przekazywany do Wojewody), a nie protokoły przekazywane producentom rolnym.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia (jeśli takie będzie przewidziane)– musi być zgłoszenie w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

Pliki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej_

 

150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

ARiMR 6 kwietnia 2022
ARiMR

ARiMR

Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Kim jest młody rolnik

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Tyle wynosi premia

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Gdzie i kiedy z wnioskiem

Od 31 marca do 29 maja 2022 r. oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa będą przyjmować dokumenty od adeptów rolnictwa zainteresowanych wsparciem. Wnioski można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Tegoroczny nabór jest już ósmym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ok. 3,27 mld zł.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA PRZYPOMINA

Wypalanie pól, łąk i traw jest karalne! 18 marca 2022
Wypalanie pól, łąk i traw jest karalne!

Wypalanie pól, łąk i traw jest karalne!

WYPALANIE TRAW JEST KARALNE!

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt.  Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny.

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty.

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.

Pamiętajmy, że każdy pożar wywołuje negatywne skutki:

  • wyjaławia glebę,
  • intensyfikuje erozję wietrzną i wodną,
  • powoduje powstawanie dymów zawierających tlenki siarki, węgla, azotu oraz związki rakotwórcze,
  • niszczy zadrzewienia śródpolne oraz skupiska roślinności spełniające funkcje osłonowe, filtrujące zanieczyszczenia,
  • powoduje śmierć organizmów żyjących w glebie,
  • przerywa cykl życiowy roślin i zwierząt,
  • obniża żyzność gleby (zniszczenie 2,5 cm warstwy żyznej gleby powoduje obniżkę plonów o 10% zaś nakład próchnicy tej grubości tworzy się od 300 do 1000 lat),
  • stwarza zagrożenie przerzutu ognia na tereny leśne, budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze mieszkańców gminy,
  • stwarza zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

Źródło: arimr.gov.pl

GODNA PŁACA ZA CIĘŻKĄ PRACĘ!

Protest rolników z protestem przeciwko CPK w tle 1 marca 2022

 PROTEST ROLNIKÓW

23 lutego, zgodnie z zapowiedziami, tuż po godzinie 7:00, z Kuznocina w kierunku Warszawy wyruszyła kolumna setki traktorów, by zaprotestować przeciwko działaniom rządu. Rolnicy, blokując drogę krajową nr 92, walczyli o poprawę swojego losu. Towarzyszyło im jakże wymowne hasło: „Godna płaca za ciężką pracę!”. Rolniczy protest zorganizowała Agrounia, która opowiada się za obroną rynku krajowego i rodzinnych gospodarstw rolnych.

Rolnicy ciągnikami wyjechali z Sochaczewa o godzinie 7.00. Do stolicy wjechali od zachodniej strony miasta. W warszawie dołączyli do nich rolnicy z prawie wszystkich województw. W proteście wsparli ich górnicy, pracownicy i przedsiębiorcy. Protestujący rolnicy twierdzą, że za rok wielu z nich nie będzie mogło uczestniczyć w takich akcjach, bo pójdą na etat i zrezygnują z prowadzenia gospodarstw, jeśli praca na roli dalej ma stanowić hobby, a nie godny zarobek i byt dla wielu polskich rodzin. Dlatego też podstawowym postulatem uczynili hasło: „Godna płaca za ciężką pracę!”.

W proteście udział wzięli również członkowie Stowarzyszenia Stop CPK. Około godziny 8.00 do kolumny kierującej się na Warszawę dołączyło 30 traktorów z Teresina. 

– Nie zgadzamy się na to, żeby pozbyć się majątku, naszej ziemi, za takie ceny, jakie nam proponują. To nasza ziemia, po ojcach, dziadkach, gdzie mamy się potem przeprowadzić? – mówił dla farmer.pl oburzony Piotr Wójcik z Gminy Teresin, sprzeciwiający się powstaniu CPK w formie zaproponowanej przez rząd.

Redakcja, fot. Paweł Pałuba

 

U W A G A!  Zwrot podatku akcyzowego

Logo Gminy Teresin 10 stycznia 2022

I tura

Od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. składanie wniosków wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

Wypłata nastąpi do 30 kwietnia  2022 r.

Wielkość czcionki
Kontrast