Informacje

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030”

logo gminy teresin 27 lipca 2023

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin oraz uchwałą Nr LVIII/439/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030, poniżej Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030”

Strategia_Teresin_20.07

SRG Teresin sprawozdanie konsultacje społeczne20.07

Uwaga! Wymiana pojemników na odpady zmieszane

4 lipca 2023

Informujemy, że od 01.08.2023 roku następuje zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Najważniejsze informacje:

 • Od sierpnia br. odpady będzie odbierała firma REMONDIS sp. z o.o.

 • Od dnia 03.07.2023 roku firma REMONDIS sp. z o.o. rozpoczyna wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane.

 • 04.07.2023 r. (wtorek) będzie wyposażany Rejon II czyli miejscowość GRANICE.
 • 05.07.2023 r. (środa) będzie wyposażany Rejon III i Rejon IV czyli miejscowość TERESIN.
 • O kolejnych terminach będziemy Państwa informować, gdy tylko takie informacje otrzymamy.

  Wymiana koszy jest efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

  Obecnie działająca firma PARTER Dariusz Apelski będzie odbierała pojemniki w ostatnim lipcowym terminie odbioru odpadów zmieszanych.

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

logo gminy teresin 3 lipca 2023

Szanowni byli i obecni sołtysi !

 

Wójt Gminy Teresin informuje, że 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym w wysokości 300 zł. miesięcznie, z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż 8 lat,
 2. osiągnęła wiek:
 3. a) w przypadku kobiet – 60 lat
 4. b) w przypadku mężczyzn- 65 lat
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Nie jest wymagane zachowanie ciągłości tej funkcji.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w KRUS-ie w Sochaczewie.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcje sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia

CZERWCOWY NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

30 czerwca 2023

Najnowszy numer bezpłatnego, teresińskiego miesięcznika samorządowego „Prosto z Gminy”, trafił już do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw gminy Teresin.

W tym wydaniu można przeczytać m.in. o:

 • jubileuszowej Gali 200-lecia Teresina i 50-lecia Gminy Teresin,
 • pracach Rady Gminy Teresin,
 • realizacji kolejnych gminnych inwestycji,
 • działalności szkół,
 • działalności Klubu Seniora „Radosna Jesień”,
 • Teresińskiej Nocy Czerwcowej ‘2023.

Miesięcznik prezentuje także informacje o sukcesach sportowych zawodników wszystkich sekcji LKS Mazowsze Teresin.

Zapraszamy do lektury!

CZERWCOWY 2023 NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

Uwaga! Wymiana pojemników na odpady zmieszane

28 czerwca 2023

               Informujemy, że od 01.08.2023 roku następuje zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Najważniejsze informacje:

 • Od sierpnia br. odpady będzie odbierała firma REMONDIS sp. z o.o.

 • Od dnia 03.07.2023 roku firma REMONDIS sp. z o.o. rozpoczyna wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane.

 • Jako pierwszy będzie wyposażany Rejon I czyli miejscowość PAPROTNIA.

  Jest to efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin”.

 

UG Teresin

Zostań ławnikiem!

22 czerwca 2023

INFORMACJA

O WYBORACH ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 – 2027

______________________________

W związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2023 r. obecną kadencją ławników, rady gmin do końca października 2023 r. dokonają wyboru ławników na następną kadencję przypadającą na lata 2024 – 2027. Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Rada Gminy Teresin wybierze 4 ławników: 3 osoby do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, 1 osobę do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po terminie lub niespełniające wymagań formalnych, pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wymagane dokumenty:

 

(koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa);

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika:

(koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika);

 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • w przypadku zgłoszenia dokonanego przez grupę obywateli – listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.
 • w przypadku zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Teresin w pok. nr 9 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w terminie do 30 czerwca 2023  r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wyboru ławników zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. nr 121, poz. 693; z 2022 r. poz. 2155).

 

Potrzebne  do  dokonania  zgłoszenia  formularze   można otrzymać   w  Urzędzie Gminy Teresin, pok. nr 9 lub pobrać ze strony www.bip.teresin.pl w zakładce „Wybory ławników 2023”.

lub skorzystać z odnośników poniżej:

[Karta zgłoszenia], [Oświadczenie kandydata o prowadzonych śledztwach], [Oświadczenie kandydata o władzy rodzicielskiej], [Zaświadczenie lekarskie], [Lista osób], [Klauzula informacyjna RODO]

 

Informacja w sprawie wyborów ławników: tel. 46 864 25 59 lub 605 57 20 40, e-mail: sekretarz.gminy@teresin.pl lub urzad.gminy@teresin.pl .

 

Wielkość czcionki
Kontrast